Všeobecné podmienky – Verzia 1.5
 • Dôležité právne oznámenie
 • Definície
 • Zmluva
  • O spoločnosti
  • Spôsobilosť
  • Účinnosť
  • Všeobecné ustanovenia
  • Vlastníctvo autorských práv
  • Povolenie na používanie
  • Obmedzenia používania
  • Licencia na používanie vašich informácii
  • Osobné údaje a zásady ochrany súkromia
  • Hanlivý jazyk
  • Nelegálna reklama
  • Ukončenie zmluvy
 • Pravidlá hry
  • Súťaže zručností a vedomostí
  • Zrušenie súťaže
  • Len manuálne hranie
  • Súťaže a propagačné akcie
  • Nezrovnalosti v údajoch
  • Štatistiky a súvisiace infromácie
 • Problematické hranie hazardných hier
  • Podpora
  • Vlastné obmedzenia
  • Samo vylúčenie
 • Účty
  • Všeobecné ustanovenia
  • Registrácia a identita účastníkov
  • Založenie používateľského účtu
  • Užívateľské mená
  • Bezpečnosť hesla
  • Viacnásobné účty
  • Zneužívanie účtov
  • Neaktívne účty
  • Zrušenie účtu
 • Platby
  • Poskytovateľ elektronických služieb
  • Platby vykonávané účastníkmi
  • Platby vykonávané Zweelerom
  • Hráčska rezerva
  • Dodatočné ustanovenia (zahŕňa ustanovenia proti praniu špinavých peňazí)
 • Systém
  • Licencia pre koncového používateľa
 • Obmedzenie a zrieknutie sa zodpovednosti
  • Používanie internetovej stránky
  • Služby
  • Straty alebo újma
  • Duševné vlastníctvo
  • Porušenie zmluvy
  • Obmedzenie zodpovednosti
 • Sťažnosti
  • Riešenie sporov
 • Rozhodné právo

DÔLEŽITÉ PRÁVNE UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA PODMIENOK POUŽÍVANIA ZWEELERU

Registrácia na Zweeleri priamo ovyplvňuje vás a vaše individuálne zákonné práva a povinnosti. Odporúčame si dôkladne prečítať tento dokument, ako aj nasledujúce pravidlá, každému, kto začne (alebo uvažuje) o používaní Zweeleru:

 • Zásady ochrany osobných údajov (PP)
 • Zásady proti praniu špinavých peňazí (AML)
 • Podmienky bonusu (BTC)
 • Zásady zapezpečenia (SEC),
 • Zásady zodpovedného hrania (RGP), a
 • Indikátor hráčových skúsenosti(PEX),

spolu tvoriace “Zásady Zweeleru.” 

DÔLEŽITÉ! VÁŠ PRÍSTUP K TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKE PODLIEHA PRÁVNE ZÁVÄZNÝM PODMIENKAM. POZORNE SI PREČÍTAJTE VŠETKY NASLEDUJÚCE PODMIENKY PRED POKRAČOVANÍM. PRÍSTUP NA TÚTO INTERNETOVÚ STRÁNKU KLIKNUTÍM TLAČIDLA “SÚHLASÍM” JE EKVIVALENTOM VÁŠHO PODPISU A UZNÁVA TAK, ŽE S TÝMITO PODMIENKAMI SÚHLASÍTE A MÁTE V ÚMYSLE BYŤ NIMI PRÁVNE VIAZANÝ. AK NESÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI, PROSÍM NEPOUŽÍVAJTE TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU.

Zmluvné podmienky tejto internetovej stránky (ďalej iba “Zmluva”) sú dohodou medzi Vami a Zweeler ltd. (ďalej iba “Spoločnosť”). Každý z výrazov “my”, “nami” a “náš” znamená Spoločnosť. Táto zmluva nadobúda účinnosť, keď prijmete alebo považujeme, že ste prijali túto zmluvu v súlade s postupom uvedeným v tejto zmluve.

Táto zmluva ovplyvní vaše zákonné práva a preto vám odporúčame, aby ste si ju celú prečítali a požiadali o nezávislú právnu radu, na riešenie všetkých otázok týkajúcich sa tejto zmluvy pred tým ako kliknete na tlačidlo “Súhlasím”.

K spoločnosti Zweeler sa môžete pripojiť len vtedy, ak súhlasíte so všetkými podmienkami uvedenými v zmluve.

Definície

Žiadateľ: Za žiadateľa sa považuje taká osoba, ktorá sa aktívne zúčastňuje na procese podávania žiadosti prostredníctvom internetovej stránky, aby sa mohla stať účastníkom súťaží.

Prihlasovací formulár: Formulár, ktorý má byť vyplnený žiadateľom na otvorenie používateľského účtu.

Súťaž: Súťaž zručností vytvorená a poskytovaná spoločnosťou na internetovej stránke v prospech účastníka a schválená jurisdikciou, v ktorej má účastník bydlisko.

Dodávateľ: Akákoľvek osoba, ktorá poskytuje služby priamo spoločnosti a/alebo pridruženým spoločnostiam ako nezávislý dodávateľ. To zahŕňa, ale nie je obmedzené na konzultantov, predajcov a agentov.

Zamestnanec: Akýkoľvek člen tímu, výkonný riaditeľ, manažér alebo riaditeľ spoločnosti a/alebo pridružených spoločností.

Vstupný poplatok: Peniaze zaplatené účastníkom spoločnosti za účasť v súťaži.

Externé športové podujatie: Športová udalosť, na ktorú sa vzťahuje súťaž a s ohľadom na ktorú sa vytvárajú predpovede účastníkov a proti ktorým sa výsledok súťaže určuje po jeho dokončení.

Vyššia moc: Okolnosti nad rámec kontroly spoločnosti, ktoré spôsobujú, že vykonanie alebo pokračovanie súťaže je nevhodné, komerčne neuskutočniteľné, nezákonné alebo nemožné.

Najbližší príbuzní: Manželia, domáci partneri, rodičia, deti alebo súrodenci jednotlivca.

Internetová stránka: Internetová brána prístupná prostredníctvom internetovej adresy www.Zweeler.com, kde sú zverejnené všetky aktuálne a relevantné informácie týkajúce sa prevádzky spoločností a prostredníctvom ktorých sa poskytujú súťaže zručnosti Zweeler vrátane postupov pri podávaní žiadostí, herných pravidiel a podmienok sú prístupné žiadateľovi/účastníkovi. Na účely tejto Zmluvy Internetová stránka zahŕňa všetky subdomény pod adresou Zweeler.com, vrátane, nie však výlučne:
<https://en.zweeler.com/>, <https://es.zweeler.com/>, <https://nl.zweeler.com/>,  <https://de.zweeler.com/>,<https://fr.zweeler.com/>,<https://pt.zweeler.com/>,  <https://ru.zweeler.com/>,<https://pl.zweeler.com/>,<https://it.zweeler.com/>, <https://it2.zweeler.com/>,<https://sk.zweeler.com/>,<https://no.zweeler.com/>, <https://cz.zweeler.com/>

Používateľské meno a heslo: Kombinácia písmen, čísel a symbolov, ktoré si žiadateľ zvolil pri registrácii na užívateľský účet a používaná účastníkom na prístup k používateľskému účtu.

Účastník: Ste považovaný za účastníka ihneď po úspešnom dokončení procesu podania žiadosti.

Server: Zariadenie na ukladanie dát, ktoré spravuje sieťové zdroje a ukladá detaily všetkých aktivít, ktoré prebiehajú v sieti vrátane aktivít, ktoré sa uskutočňujú na internetovej stránke.

Systém: Súhrnne všetky programy, aplikácie a databázy a akýkoľvek iný odvodený obsah, či už prístupný alebo inak použitý účastníkom prostredníctvom internetovej stránky na účasť v súťažiach zručnosti.

Používateľský účet: Osobný účet otvorený žiadateľom a spravovaný spoločnosťou pre účastníka.

O spoločnosti

Zweeler Ltd. je spoločnosť riadne registrovaná podľa zákonov Malty dňa 11. marca 2010 s registračným číslom C 48982. Internetová stránka Zweelera je licencovaná a regulovaná Maltským gamingovým úradom (MGA). Spoločnosť Zweeler Ltd. je registrovaná na adrese 209 Marina Street, Pieta' PTA 9041, Malta a má licenciu na poskytovanie kontrolovaných herných služieb na základe licencie č. MGA/B2C/376/2017 vydanej 1. mája 2017 na Malte.

Zmluva

Spôsobilosť

Musíte mať najmenej osemnásť (18) rokov, aby ste si mohli otvoriť používateľský účet, zúčastniť sa súťaží a / alebo vyhrať ceny ponúkané prostredníctvom webových stránok. V jurisdikciách, kde je minimálny vek pre prípustné používanie internetovej stránky väčší ako osemnásť (18) rokov, musíte splniť vekovú požiadavku vo vašej miestnej jurisdikcii. Musíte mať najmenej dvadsaťjeden (21) rokov, aby ste otvorili používateľský účet, ak ste obyvateľom Estónska. Jednotlivci, ktorí nemajú nárok na účasť, sa nesmú zúčastňovať. Za určenie spôsobilosti a za účelom otvorenia používateľského účtu ste výlučne zodpovední za kvalifikáciu podľa platných právnych predpisov a Zásad Zweeleru. Spoločnosť nezodpovedá za žiadateľov / účastníkov, ktorí úmyselne alebo náhodne porušujú miestne právne predpisy. Spoločnosť oznámi pokusy o predloženie nezákonných žiadostí príslušným orgánom činným v trestnom konaní.

Zamestnancom a dodávateľom a ich okamžitým rodinám je zakázané otvárať používateľské účty a / alebo zúčastňovať sa súťaží počas trvania ich zamestnania alebo angažovanosti v spoločnosti. Toto sa však nevzťahuje na to, ak sú členovia okamžitej rodiny výslovne oprávnení hrať na internetovej stránke prostredníctvom písomného súhlasu spoločnosti.

Profesionálni alebo amatérski športovci, agenti, tréneri, vlastníci tímov, tímoví zamestnanci, rozhodcovia alebo úradníci ligy a ich blízke rodiny nemajú nárok na účasť a je im prísne zakázané vstupovať do akýchkoľvek súťaží v športe, s ktorými sú spojení.

Nasledujúce osoby majú tiež zakázané otvárať používateľský účet, zúčastňovať sa na súťažiach a / alebo vyhrávať ceny ponúkané prostredníctvom internetovej stránky:

 • ktorýkoľvek zamestnanec alebo dodávateľ dennej fantasy stránky alebo akýkoľvek člen okamžitej rodiny takejto osoby;
 • každá osoba, ktorá mala prístup k akýmkoľvek predbežným, dôverným alebo iným informáciám, ktoré nie sú k dispozícii všetkým ostatným účastníkom súťaže a ktoré poskytujú účastníkovi výhodu v takej súťaži (súhrnne "predbežné údaje");
 • každý zamestnanec alebo dodávateľ športového riadiaceho orgánu, v ktorom je takej osobe zakázaná účasť na príslušných súťažiach riadiacim orgánom;
 • každá osoba, ktorej je zakázané zúčastniť sa na základe súdneho príkazu;
 • každá osoba, ktorá vedome prevzala predbežné údaje alebo akékoľvek iné neverejné informácie, ktoré poskytujú výhodu v súťaži od akejkoľvek osoby, ktorá má zakázané vstupovať do súťaže podľa ustanovení zmluvy.

Spoločnosť si vyhradzuje právo uzavrieť akýkoľvek užívateľský účet spojený s akoukoľvek osobou, ktorá porušuje túto doložku o oprávnenosti, a tiež zrušiť platbu z akéhokoľvek zisku súvisiaceho s priradeným používateľským účtom. Toto sa uskutoční bez toho, aby boli dotknuté práva, ktoré spoločnosť má voči porušujúcej osobe z hľadiska zamestnania alebo akejkoľvek inej zmluvy medzi stranami.

Účinnosť

Táto zmluva nadobúda účinnosť ihneď po kliknutí na tlačidlo « Súhlasím » , ktoré sa zobrazí na internetovej stránke v záverečnej fáze procesu podávania žiadosti. Kliknutím na tlačidlo Súhlasím, zastupujete a zaručujete spoločnosti, že plne rozumiete a súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky podmienky tejto zmluvy a že nedodržanie týchto podmienok môže mať za následok diskvalifikáciu, uzatvorenie účtu, prepadnutie finančných prostriedkov a / alebo právne kroky spoločnosťou voči vám. Táto zmluva zahŕňa odkaz na všetky pokyny alebo pravidlá platné pre súťaže Zweeler, ktoré sú z času na čas zverejňované na internetovej stránke, ktoré spoločnosť môže čas od času meniť a dopĺňať. Dohoda zostáva v platnosti, kým nie je zrušená v súlade s tu uvedenými podmienkami.

Všeobecné ustanovenia

V prípade akejkoľvek nezhody medzi touto zmluvou v anglickom jazyku a verziou v inom jazyku, má prednosť anglická verzia

Internetová stránka je vo vlastníctve spoločnosti. Dohoda medzi vami a spoločnosťou určuje, že máte povolené zúčastniť sa súťaží na základe podmienok tejto zmluvy. Vy a Spoločnosť súhlasíte s tým, že pravidlá a predpisy sú vymedzené výlučne a úplne v rámci tejto zmluvy, ako je uvedené vyššie v definíciách tohto dokumentu a prezentované na internetovej stránke. Zásady Zweeleru sú jediným oficiálnym referenčným zdrojom pre akúkoľvek komplikáciu / spor týkajúci sa používania internetovej stránky a / alebo systému. Všetky súťaže riadne podliehajú pravidlám uvedeným v tejto zmluve.

Túto zmluvu musíte prečítať skôr, ako použijete internetovú stránku. Samotné otvorenie používateľského účtu a / alebo používanie internetovej stránky je potvrdením, že ste si prečítali, rozumeli a súhlasíte s tým, že budete viazaný touto zmluvou. Zúčastňovaním sa na súťažiach súhlasíte s tým, že nepovažujete súťaže alebo iné služby ponúkané na internetovej stránke ako urážlivé, nevhodné, nespravodlivé alebo neslušné.

 !!! UPOZORNENIE !!!

AK NESÚHLASÍTE S TÝM, ŽE BUDE VIAZANÝ VŠETKÝMI ZÁSADAMI ZWEELERU, SPOLOČNOSŤ VYŽADUJE ABY STE SI NEOTVÁRALI UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET ALEBO NEPOUŽÍVALI INTERNETOVÚ STRÁNKU.

Spoločnosť si vyhradzuje právo pozastaviť, doplniť, ukončiť a zmeniť Zásady Zweeleru podľa vlastného uváženia. V prípade zmeny Zásad Zweeleru sa po prihlásení do vášho používateľského konta zobrazí výzva s vyskakovacím okienkom, ktoré uvádza, že Zásady Zweeleru boli aktualizované. Budete vyzvaný, aby ste súhlasili s podmienkami aktualizovaných Zásad Zweeleru a takéto zmeny sa považujú za účinné, akonáhle ich akceptujete.

Spoločnosť nemá žiadnu povinnosť overiť, či používate internetovú stránku podľa aktualizovaných pravidiel Zásad Zweeleru. Verzia uvedená na internetovej stránke je účinnou verziou. Je vašou povinnosťou zostať informovaný o Zásadach Zweeleru a modifikáciách, ktoré vás ovplyvňujú, alebo vás budú v budúcnosti ovplyvňovať. Ak odmietnete byť viazaný týmito úpravami, mali by ste okamžite prestať používať internetovú stránku a / alebo systém a následne informovať spoločnosť o tomto rozhodnutí prostredníctvom e-mailu na túto adresu: info@zweeler.com. Pokračovaním v používaní internetovej stránky a / alebo systému súhlasíte s tým, že budete viazaný modifikovanými Zásadami Zweeleru.

Spoločnosť vám odporúča, aby ste si pravidelne prečítali Zásady Zweeleru a konkrétne vám odporúča prečítať si túto zmluvu, keď sú oznámenia o modifikácii uverejnené na internetovej stránke.

Spoločnosť má politiku nulovej tolerancie voči nevhodnému hraniu a podvodným aktivitám. Ak sa na základe výhradného rozhodnutia spoločnosti zistí, že ste podvádzali alebo sa pokúsili o podvedenie spoločnosti, spoločnosť si vyhradzuje právo pozastaviť a / alebo zatvoriť váš účet a zdieľať tieto informácie s príslušnými orgá

Vlastníctvo a autorské práva

Kliknutím na “ Súhlasím” beriete na vedomie, že všetky informácie, obsah, správy, údaje, databázy, grafika, rozhrania, webové stránky, text, súbory, softvér, názvy produktov, obchodné značky, servisné známky, logá a obchodné názvy vrátane názvu "Zweeler" obsiahnutého na tejto internetovej stránke (ďalej spoločne "Obsah") vrátane spôsobu, akým je obsah prezentovaný alebo sa objaví a všetky súvisiace informácie sú majetkom ich príslušných vlastníkov, ako je uvedené, spoločnosti alebo poskytovateľov licencií, podľa okolností. Bez obmedzenia všeobecnosti vyššie uvedeného, výraz "Obsah" zahŕňa aj obrázky, grafiku, fotografie, animácie, videá, hudbu, zvuk, text a súťaže umiestnené na internetovej stránke. Beriete na vedomie, že obsah je chránený autorským zákonom a spoločnosť si vyhradzuje všetky práva súvisiace s obsahom.

Povolenie na používanie

Spoločnosť vám týmto udeľuje osobnú, neprevoditeľnú a neexkluzívnu licenciu na prístup, čítanie a prevzatie jednej kópie obsahu iba na používanie internetovej stránky. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše používanie internetovej stránky a / alebo systému sa riadi zmluvnými podmienkami tejto Zmluvy a Licencie koncového používateľa, ktorá je tu uvedená ako odkaz.

Obmedzenia používania

Súhlasíte s tým, že nebudete:

 • šíriť obsah na akýkoľvek účel vrátane, bez obmedzenia, zostavovania internej databázy, redistribúcie alebo reprodukcie obsahu tlačou alebo médiami alebo prostredníctvom akejkoľvek komerčnej siete, káblového alebo satelitného systému; alebo
 • vytvárať odvodené diela, spätne inžinierovať, dekompilovať, rozoberať, upravovať, prekladať, prenášať, kopírovať, zbierať, predávať, sublicencovať, zverejňovať, sprístupňovať akejkoľvek osobe alebo inak priamo alebo nepriamo používať Obsah vcelku alebo sčasti v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, a to fyzickým, elektronickým alebo iným spôsobom. Nepovolíte, nedovolíte ani neurobíte nič, čo by porušovalo alebo inak poškodilo vlastnícke práva spoločnosti alebo jej poskytovateľov licencií alebo neumožňovalo tretej strane prístup k obsahu. Obmedzenia uvedené v tejto zmluve sa v obmedzenej miere neuplatňujú, obmedzenia sú zakázané platnými právnymi predpismi.

Licencia na používanie vašich informácii

S výnimkou osobných údajov, ktoré sa riadia našimi pravidlami ochrany osobných údajov (PP), týmto spoločnosti udeľujete trvalú, neobmedzenú, bezplatnú, celosvetovú, nevýhradnú, neodvolateľnú, prevoditeľnú licenciu spoločnosti na to aby mohla spustiť, zobrazovať, kopírovať, reprodukovať , publikovať, zbierať, distribuovať, predávať, vytvárať odvodené diela, prispôsobovať, prekladať, prenášať, upravovať, sublicencovať, exportovať, zlúčiť, prenášať, sprístupniť ľubovoľnej osobe alebo inak používať akékoľvek informácie alebo iný obsah, ktorý priamo alebo nepriamo poskytnete na tejto internetovej stránke alebo prostredníctvom tejto internetovej stránky alebo ktorý je zasielaný spoločnosti e-mailom alebo inou korešpondenciou vrátane, ale bez obmedzenia, akýchkoľvek nápadov, konceptov, vynálezov , know-how, techniky alebo akéhokoľvek duševného vlastníctva, ktoré sú v nich obsiahnuté, na akýkoľvek účel. Spoločnosť nepodlieha žiadnej povinnosti mlčanlivosti o takýchto informáciách, pokiaľ nie je spoločne písomne dohodnuté alebo požadované zákonom. Vyhlasujete a zaručujete, že máte právo udeliť vyššie uvedenú licenciu.

Osobné údaje a pravidlá ochrany osobných údajov

V súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov (PP) spoločnosť môže čas od času, ale nie je povinná sledovať používanie internetovej stránky a zhromažďovať, ukladať, používať a zverejňovať tretím stranám osobné údaje o vás a vašom používaní internetovej stránky a týmto súhlasíte s takýmto zhromažďovaním, ukladaním, používaním a zverejnením a odmietate akékoľvek právo na súkromie, ktoré môžete mať voči nim. Táto zmluva zahŕňa odkaz na podmienky PP. V prípade konfliktu medzi PP a touto zmluvou má prednosť zmluva. Viac informácií o využívaní registračných údajov spoločnosti a niektorých ďalších informáciách, ktoré od vás získavame, nájdete v PP.

Hanlivý alebo urážlivý jazyk

Hanlivý alebo urážlivý jazyk nie je povolený v žiadnej verejnej oblasti internetovej stránky alebo s pracovníkmi spoločnosti. Akékoľvek porušenie týchto pravidiel môže viesť k pozastaveniu vášho používateľského účtu alebo akémukoľvek inému kroku, ktorý môže spoločnosť požadovať v súlade na dodržiavanie týchto pravidiel. Týmto súhlasíte s tým, že nebudete uverejňovať žiadne nezákonné, obscénne, urážlivé, hanlivé, ohrozujúce alebo iné materiály, ktoré by porušili akýkoľvek zákon alebo boli všeobecne považované za urážlivé prostredníctvom internetovej stránky alebo v akejkoľvek korešpondencii so zamestnancami spoločnosti. Hanlivý alebo urážlivý jazyk zahŕňa, ale nie je obmedzený na akékoľvek vyhlásenia, ktoré sú podľa názoru spoločnosti, obscénne, profánne, rasistické, nevhodne, ohovárajúce, zbytočne nepriateľské alebo v rozpore s účelom našej internetovej chatovej funkcie.

Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete robiť žiadne vyhlásenia na alebo cez internetovú stránku, ktorá propaguje akúkoľvek internetovú stránku, službu alebo produkt ktorejkoľvek strany okrem spoločnosti. Nesmiete robiť žiadne vyhlásenia o spoločnosti, internetovej stránke alebo súťažiach, ktoré sú nepravdivé alebo by sa mohli rozumne považovať za hanlivé alebo kritické.

Nelegálna reklama

V žiadnom prípade nemôžete vy alebo iný jednotlivec či organizácia, s ktorou ste pridružený k inzercii produktov alebo webových stránok tretích strán, zobrazovať tento obsah účastníkom bez výslovného písomného súhlasu alebo súhlasu spoločnosti. Spoločnosť si vyhradzuje právo pozastaviť alebo neurčito ukončiť používanie používateľských účtov účastníkov, ktorí zneužívajú našu internetovú stránku, aby urobili vyhlásenia, ktoré propagujú akýkoľvek produkt, webovú stránku alebo službu, ktorú spoločnosť neschválila.

Ukončenie zmluvy

Túto zmluvu môžete kedykoľvek ukončiť na požiadanie prostredníctvom e-mailu na adrese info@zweeler.com. Je vašou zodpovednosťou vyrovnať zostávajúci zostatok na účte v čase žiadosti o zrušenie. Spoločnosť ukončí len dohody, ktorých zostatok je úplne vyúčtovaný v čase podania žiadosti.

Ukončenie tejto zmluvy nadobúda účinnosť až po obdržaní písomného oznámenia od spoločnosti potvrdzujúce ukončenie. Po ukončení zmluvy už nebudete oprávnený používať internetovú stránku a systém a ste povinný vymazať systém z počítača a zničiť všetku dokumentáciu súvisiacu s internetovou stránkou alebo so systémom, ktoré máte k dispozícii , vo vašej moci alebo pod vašou kontrolou.

Bezprostredne po ukončení tejto Zmluvy je spoločnosť povinná nahradiť celkovú sumu uvedenú na vašom účte po odpočítaní akejkoľvek sumy, na ktorú má spoločnosť nárok.

Ukončenie tejto zmluvy nesmie byť príčinou porušenia akéhokoľvek iného práva alebo angažovanosti ktorejkoľvek strany, pokiaľ ide o akékoľvek porušenie uvedené v tomto dokumente alebo akékoľvek iné porušenie.

Všetky existujúce záväzky medzi zmluvnými stranami tejto zmluvy budú po ukončení platnosti tejto dohody neplatné v súlade s vyhradenými právami a povinnosťami prijatými pred ukončením.

Pravidlá hry

Súťaže zručností a vedomostí

Súťaže sú súťaže zručností a vedomostí. Každá súťaž má pravidlá a usmernenia stanovené spoločnosťou. Tieto pravidlá a usmernenia poskytujú všetky základné objektívne prvky, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri vstupe do súťaže zručností.

Po dokončení externej športovej udalosti nemožno výsledok príslušnej súťaže zmeniť alebo zrušiť. Spoločnosť urobí všetko pre to, aby tieto výsledky považovala ako správny výsledok ale ponecháva si právo akceptovať, odmietať alebo čiastočne prijímať výsledky, napríklad v prípade vyššej moci.

Výhry budú pripísané na užívateľský účet po potvrdení konečných výsledkov. Spoločnosť pripíše výhru iba na meno a adresu užívateľa používateľského účtu, ako ho registruje v záznamoch spoločnosti. Časť platby tejto zmluvy sa podrobnejšie zaoberá týmito záležitosťami.

Zrušenie externých športových podujatí

Externé športové podujatie môže byť zrušené jeho organizátormi. Spoločnosť nemá vplyv na rozhodnutie zrušiť akúkoľvek externú športovú udalosť a za žiadnych okolností nie je zodpovedná za tieto formy vyššej moci a účinky, ktoré má na súťaže.

Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť všetky súťaže, ktoré poskytuje na internetovej stránke pred, počas alebo po začiatku súvisiacich externých športových udalostí.

V prípade zrušenia môže byť uplatniteľná náhrada. Podrobnosti o náhradách v prípade zrušenia nájdete v časti "Platby" tejto zmluvy.

Len manuálne hranie

Všetky kroky vykonané v súvislosti so súťažami musia byť vykonané osobne a manuálne účastníkom prostredníctvom užívateľského rozhrania prístupného pomocou systému.

Používanie umelej inteligencie vrátane, bez obmedzenia, "robotov" je prísne zakázané v súvislosti so systémom a súťažami. Spoločnosť je odhodlaná odhaľovať a zabraňovať softvérovým programom, ktoré sú navrhnuté tak, aby umožňovali umelú inteligenciu ("softvér AI") na internetovej stránke, ako je napríklad profilovanie súperov, podvádzanie softvéru a všetko ostatné, čo dáva účastníkovi neférovú výhodu.

Beriete na vedomie, že Spoločnosť prijme opatrenia na zistenie a zabránenie používania programov a softvéru AI pomocou rôznych metód vrátane, ale nie výlučne, čítania zoznamu aktuálne bežiacich programov na termináli účastníka. Súhlasíte s tým, že nebudete používať softvér AI a / alebo takéto programy.

Súťaže a propagačné akcie

Všeobecné podmienky pre súťaže, promo akcie a bonusy sú uvedené v samostatnom dokumente "Podmienky bonusu" (BTC).

Akékoľvek osobitné dodatočné podmienky účasti na ktorejkoľvek z týchto dočasných aktivít budú oznámené prostredníctvom Podmienok bonusu, ktoré sú špecifické pre jednotlivé súťaže, akcie a bonusy.

Bonusové kredity môžu byť vložené na užívateľský účet ako súčasť marketingovej kampane. Tieto kredity nie je možné vybrať alebo vyplatiť a môžu sa použiť iba na účasť v súťažiach. Účastníkom / žiadateľom je zakázané otvárať účty na účely využívania bonusových kreditov a / alebo propagačných ponúk. Spoločnosť považuje toto za zneužívajúce správanie a si vyhradzuje právo zrušiť alebo zablokovať používateľské účty vytvorené na tento účel, ako aj príslušné transakcie.

Nezrovnalosti v údajoch

Rozumiete a súhlasíte s tým, že údaje, ktoré má spoločnosť k dispozícii, sú jediným platným zdrojom pri určovaní výsledkov každej súťaže, činnosti, ktorá z nej vyplýva, a okolností, za ktorých došlo k jej vzniku. V prípade nezrovnalosti medzi výsledkom umiestneným v systéme a výsledkom umiestneným na serveri bude mať prednosť výsledok umiestnený na serveri.

Štatistiky a súvisiace informácie

Živé štatistiky a ďalšie súvisiace informácie ("Štatistiky") poskytované prostredníctvom internetovej stránky sú neoficiálne. Štatistiky sú ponúkané iba na informačné a/alebo zábavné účely a nepoužívajú sa na určenie výsledkov súťaží. Zatiaľ čo spoločnosť a tretie strany ktoré dodávali štatistiky vynakladajú primerané úsilie na to, aby obsahovali presné a aktuálne informácie, spoločnosť ani jej tretie strany nebudú zodpovední za spoľahlivosť alebo dostupnosť štatistík.

Problematické hranie hazardných hier

Podpora

Spoločnosť sa zaviazala podporovať zodpovedné hranie medzi svojimi zákazníkmi, ako aj zvyšovať povedomie o problémami s hráčstvo a zlepšovať prevenciu, intervenciu a liečbu.

Prečítajte si, prosím, aj Pravidlá Zodpovedného Hrania (PZH), ktoré ďalej opisujú záväzok Spoločnosti minimalizovať negatívne účinky hazardných hier a podporovať zodpovedné herné postupy. Cieľom spoločnosti je neustále dodržiavať najnovšej verzie pravidiel, usmernení a podmienok stanovených jurisdikciami, v ktorých sú Súťaže ponúkané.

Spoločnosť sa zaväzuje každoročne darovať prostriedky určené na prevenciu a liečbu problémového hráčstva v Európe.

SEBA-OBMEDZOVANIE a SEBA-VYLÚČENIE

ŽIADOSTI E-MAILOM NA SUPPORT@ZWEELER.COM

Spoločnosť podnikla všetky primerané kroky, aby zabezpečila, že:

 1. a) minimálna ponúkaná doba seba-vylúčenia trvá najmenej šesť a nie viac ako 12 mesiacov;
 2. b) akékoľvek seba-vylúčenie môže byť na požiadanie predĺžené o jedno alebo viac ďalších období najmenej šiestich mesiacov;
 3. c) mechanizmy seba-vylúčenia poskytujú účastníkovi možnosť vybrať si obdobie seba-vylúčenia až do najmenej päť rokov;
 4. d) účastník, ktorý sa rozhodol uzavrieť dohodu o seba-vylúčení, dostáva príležitosť urobiť to okamžite bez akéhokoľvek plynutia lehoty. Ak si však účastník želá zvážiť samovoľné vylúčenie, môže sa neskôr vrátiť k samovylúčeniu;
 5. e) na konci obdobia zvoleného účastníkom, seba-vylúčenie zostáva platné minimálne na dobu 7 rokov, pokiaľ účastník neprijme pozitívne opatrenia na opätovnú účasť;
 6. f) ak sa účastník rozhodne neobnoviť a pozitívne požiada o opätovné vylúčenie v priebehu 7-ročného obdobia po skončení svojho prvého seba-vylúčenia, dostáva zákazník jeden deň na schladenie pred tým, ako mu bude umožnené získať spätnú kontrolu nad účtom.

Môžete požiadať spoločnosť o vykonanie nasledujúcich opatrení:

 1. Nastaviť maximálnu sumu finančných prostriedkov, ktoré môžete použiť na účasť v určenom časovom období [= SEBA-OBMEDZENIE];

ALEBO:

 1. úplne sa vylúčiť z účasti na určitú, alebo neurčitú dobu [= SEBA-VYLÚČENIE].

Môžete požiadať, aby spoločnosť zmenila alebo zrušila implementované opatrenie.

Ako forma okamžitej ochrany hráča budú okamžite účinné (alebo hneď ako Spoločnosť tieto nastavenia upraví v back office) po prijatí žiadosti:

 • Počiatočná žiadosť definovaná v tomto článku (1 alebo 2);
 • Žiadosť o zníženie maximálnej výšky finančných prostriedkov, ktoré môžete použiť na účasť v určenom časovom období.
 • Žiadosť o predĺženie času vylúčenia.

Ako forma nepriamej ochrany hráča budú nižšie uvedené požiadavky účinné len sedem (7) dní po doručení žiadosti:

 • Žiadosť o zvýšenie maximálnej výšky finančných prostriedkov, ktoré môžete použiť na účasť v určitej lehote
 • Žiadosť o skrátenie času vylúčenia.
 • Žiadosť o úplné zrušenie implementovaného opatrenia.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody súvisiace s vykonanými opatreniami (1 alebo 2), ktoré účastník sám (de)aktivoval.

ŽIADOSTI E-MAILOM NA SUPPORT@ZWEELER.COM

Účty

Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť bude vždy viesť bezpečný zoznam všetkých účastníkov a zabezpečí bezpečnosť všetkých používateľských účtov. Pozrite si www.zweeler.com/security a www.zweeler.com/privacy

Registrácia a identita účastníka

Spoločnosť nepovolí účasť na žiadnej Súťaži, pokiaľ táto osoba nie je zaregistrovaná ako Účastník a nemá Používateľský Účet.

Spoločnosť nepovolí účasť na žiadnej Súťaži, pokiaľ táto osoba nie je zaregistrovaná ako Účastník a nemá používateľský účet.

Ak si chcete otvoriť Používateľský Účet, musíte vyplniť formulár žiadosti poskytnutý Spoločnosťou, pomocou ktorého potvrdíte:

 • že ste oprávnený;
 • vašu identitu;
 • vašu adresu;
 • vašu platnú e-mailovú adresu;
 • že ste zároveň Žiadateľom aj Účastníkom.

Pri odoslaní žiadosti potvrdzujete, že všetky informácie obsiahnuté vo formulári žiadosti predloženej Spoločnosti sú pravdivé, presné a úplné a zodpovedajú menám, ktoré sa zobrazujú na kreditných kartách používaných na vklady a výbery. V prípade, že sa zistí, že poskytnuté informácie sú nepravdivé, nepresné, podvodné alebo neúplné, Spoločnosť vykoná právo odstrániť a zrušiť vašu registráciu a príslušný Používateľský Účet.

Ak dôjde k zmene informácií uvedených vo formulári žiadosti, je vašou povinnosťou poskytnúť aktualizované informácie Spoločnosti.

Založenie používateľského účtu

Na účasť v hrách si musíte otvoriť používateľský účet. Po otvorení používateľského účtu dostanete kód a heslá, ktoré sú potrebné na prístup k používateľskému účtu. Zodpovedáte za to, že kódy a / alebo heslá zostanú dôverné.

Otvorením používateľského účtu implicitne oprávňujete spoločnosť, aby spracovala akékoľvek osobné údaje v súlade so všetkými platnými všeobecnými predpismi o ochrane údajov, ktoré sú v súčasnosti platné. Spracovanie osobných údajov je riadené výlučne na využívanie súťaží, ktoré spoločnosť ponúka. Spoločnosť sa snaží nepretržite dodržiavať všetky platné všeobecné predpisy o ochrane údajov a bude aktívne pracovať, aby zabezpečila, že všetky pravidlá a postupy stanovené v príslušných nariadeniach o ochrane údajov budú implementované čo najskôr.

Spoločnosť zabezpečuje, že všetky osobné údaje sú spracovávané spravodlivo, zákonne a v súlade so správnou praxou a sú zhromažďované len na účely špecifikované v Zásadách ochrany osobných údajov (PP), samostatnej časti tejto zmluvy, známej, prečítanej a uznanej žiadateľom / účastníkom.

Užívateľské mená

Spoločnosť podľa vlastného uváženia a v rámci obmedzení vlastného výkladu kvalifikuje zobrazované názvy a / alebo používateľské mená, aby zabezpečila, že si nevyberiete zobrazovaný názov a / alebo užívateľské meno, ktoré môžu interpretovať iní žiadatelia / účastníci ako urážlivé, nevhodné, nespravodlivé alebo neslušné. 

Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zamietnuť vaše názvy a / alebo používateľské meno z akéhokoľvek dôvodu, ktorý považuje za potrebný, a následne vám poskytne príležitosť na vytvorenie nového názvu a / alebo používateľského mena.

Bezpečnosť hesla

Odporúčame vám vybrať silné a nepredvídateľné heslo pre vašu bezpečnosť. Ste zodpovedný za udržiavanie bezpečnosti:

 1. Užívateľského mena a hesla;
 2. prepojených e-mailových adries;
 3. ochrany zariadenia heslom; a
 4. klávesnice zariadenia a uzamknutia obrazovky.

Iba účastníci sú oprávnení zúčastniť sa súťaží. Zámerné a / alebo nechcené neoprávnené použitie tretích strán akéhokoľvek používateľského účtu bude interpretované ako porušenie tejto zmluvy. Ak máte nejaký dôvod domnievať sa, že dôjde k nežiaducemu neoprávnenému používaniu "treťou stranou", musíte okamžite kontaktovať spoločnosť. Spoločnosť nebude zodpovedná za akúkoľvek stratu alebo škodu v dôsledku neoprávneného použitia účtu, a to ako úmyselného, tak nežiaduceho.

Je vašou povinnosťou zachovávať dôvernosť používateľského mena a hesla a ďalších bezpečnostných údajov. Každá súťaž, ku ktorej sa pripojíte online pod vaším používateľským menom a bezpečnostnými údajmi, bude považovaná za platnú bez ohľadu na to, kto vlastne kontroluje súťaž na vašej strane spojenia. Ak existuje obava, že dôvernosť používateľského účtu je ohrozená, mali by ste spoločnosť ihneď informovať. Akékoľvek budúce transakcie podľa predchádzajúcich údajov by boli považované za neplatné.

Za žiadnych okolností nebudeme zodpovední, ak zabudnete alebo stratíte svoje heslo. Nikdy nebudeme niesť zodpovednosť za ukladanie užívateľských mien a hesiel žiadateľa / účastníka. Ďalej nikdy nebudeme niesť zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu vyplývajúcu z toho, že ste nám neoznámili neoprávnené použitie.

Viacnásobné účty

Každý žiadateľ / účastník je oprávnený otvoriť len jeden (1) účet. Použitie viac ako jedného účtu na osobu ("Viacnásobný účet") je prísne zakázané. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek uzavrieť účty a zrušiť všetky transakcie, ktoré sa týkajú každého účastníka, ktorý zaregistroval viac ako jeden účet. Spoločnosť si vyhradzuje právo zablokovať účasť a / alebo distribúciu výhier, akonáhle je preukázateľný dôkaz využívania viacnásobných účtov.

Zneužívanie účtov

Prostriedky uložené na vašom používateľskom účte musia byť použité na účasť v súťažiach. Akékoľvek podozrivé aktivity súvisiace s vaším užívateľským účtom môžu viesť spoločnosť k tomu, aby nahlásila vaše údaje príslušným orgánom, zmrazila finančné prostriedky a zatvorila váš používateľský účet.

V prípade zneužitia internetovej stránky a / alebo systému si spoločnosť vyhradzuje právo uzavrieť alebo zablokovať používateľský účet príslušného účastníka, kým sa záležitosť nevyrieši.

Neaktívne účty

Ak nezaznamenáte prístup k svojmu používateľskému účtu prihlásením sa počas obdobia 24 kalendárnych mesiacov, váš používateľský účet bude považovaný za neaktívny. Spoločnosť je oprávnená účtovať správny poplatok vo výške piatich eur (EU 5), ktorý bude účtovaný na konci každého kalendárneho mesiaca, v ktorom váš používateľský účet zostane neaktívny po dobu šiestich (6) mesiacov a takisto môže byť odpočítaný zo zostatku na účte účastníka.

Budete informovaní najmenej tri (3) krát v mesiaci vedúcom k stavu vášho používateľského účtu, ktorý bude považovaný za neaktívny. Poplatok sa už nebude účtovať, ak sa váš používateľský účet opäť aktivuje.

Keď sa váš používateľský účet považuje za neaktívny, všetky bonusové zostatky na účte sa stratia a rovnakú sumu možno odpočítať zo zostatku na účte. Predchádzajúce bonusy už nebudú k dispozícii, ak sa váš používateľský účet opäť aktivuje.

Zrušenie účtu

Máte právo uzavrieť svoj užívateľský účet a ukončiť túto zmluvu kedykoľvek odoslaním e-mailu spoločnosti pomocou týchto údajov: support@zweeler.com. Spoločnosť bude reagovať v primeranej lehote za predpokladu, že zostanete zodpovedný za aktivitu na vašom používateľskom účte, kým spoločnosť zrušenie účtu nepotvrdí. Spoločnosť je oprávnená túto zmluvu vypovedať ihneď po oznámení (alebo pokuse o oznámenie) na vašu e-mailovú adresu, ktorá je spoločnosti známa. Ak spoločnosť zrušila účet účastníka v dôsledku zlyhania kontroly bezpečnosti, zostatky na účte spojené s používateľským účtom sú nevratné a považujú sa za prepadnuté.

V prípade vypovedania zmluvy môžete vybrať akékoľvek zostatky, ktoré presahujú poplatky za výber. Spoločnosť urobí všetko, čo je v jej silách, aby zabezpečila, že platby sa uskutočnia do 48 hodín od vašej žiadosti, ale nenesie zodpovednosť za vykonanie platieb v určitej lehote.

Na použivateľských účtoch nenarastá úrok.

Platby

Poskytovateľ elektronických služieb

Aby ste sa mohli zúčastniť na Súťažiach, budete musieť finančne obchodovať so Spoločnosťou, čo znamená vloženie peňazí do Spoločnosti a získanie peňazí od Spoločnosti. Spoločnosť si vyhradzuje právo na spracovanie takýchto finančných transakcií subdodávateľom a využívaním spracovateľov platieb tretích strán a / alebo finančných inštitúcií ("Poskytovatelia Elektronických Služieb" alebo "PES"). V záujme takéhoto spracovania nám týmto neodvolateľne povoľujete, aby sme v prípade potreby zadali takýmto PES, aby zabezpečili vklady na účty a výber z vašeho Účtu a neodvolateľne súhlasíte, že Spoločnosť môže zadať takéto pokyny PES vo vašom mene. Súhlasíte s tým, že v prípade konfliktu budete viazaní podmienkami používania každého príslušného systému PES. Súhlasíte s tým, že v prípade rozporu medzi touto dohodou a zmluvnými podmienkami PES bude mať táto dohoda prednosť.

Platby účastníkov

Vklady

Každá kreditná / debetná karta použitá v súvislosti s Používateľským Účtom musí byť platobnou kartou držiteľa účtu. Je prísne zakázané používať kreditnú / debetnú kartu inej osoby na vloženie peňazí do vášho Používateľského Účtu. Účasť v akejkoľvek Súťaži s použitím finančných prostriedkov z takejto karty bude považovaná za neplatnú.

Peniaze v hotovosti nie sú akceptované. Internetová stránka poskytuje platobné metódy, pomocou ktorých môžu účastníci naplniť svoje finančné záväzky.

Spoločnosť si vyhradzuje právo stanoviť maximálnu sumu na transakciu, ktorú je možné vložiť na používateľský účet. Osvedčujete, že finančné prostriedky vložené vo vašom Používateľskom Účte nie sú z akéhokoľvek nezákonného zdroja. Zúčastnením sa na súťaži vyhlasujete, že v žiadnom prípade nebudete využívať Internetovú Stránku alebo Systém s cieľom preniesť tieto prostriedky z nezákonných zdrojov.

Súhlasíte s tým, že nebudete používať Internetovú Stránku a / alebo Systém na akúkoľvek nezákonnú alebo podvodnú činnosť alebo akékoľvek protiprávne alebo podvodné transakcie (vrátane prania špinavých peňazí) v súlade so zákonmi všetkých jurisdikcií, ktoré majú autoritu vo vašom konaní. Ak spoločnosť má čo najmenšiu pochybnosť o zákonnosti pôvodu finančných prostriedkov vložených na vašom Používateľskom Účte, vyhradzuje si právo kedykoľvek zastaviť Používateľský Účet až do vyriešenia záležitosti.

Platby v hodnote 2 000 eur na Používateľský Účet v priebehu 180 dní sa vyšetrujú v súlade s Politikou Proti Praniu Špinavých Peňazí (AML), ktorá je spojená s týmto dokumentom. Táto požiadavka sa vzťahuje na viacero malých súm a na jednotlivé vklady vo výške 2 000 EUR alebo viac v období 180 dní. Ak jednotlivec vkladá viac ako 2 000 EUR na dennej báze, alebo na základe 180-dňového nepretržitého obdobia, kópia pasu alebo iná prijateľná identifikácia účastníka musí byť získaná pred tým, než je povolená výplata.

V prípade vrátenia akéhokoľvek vkladu budú všetky výhry vygenerované prostredníctvom Súťaží zrušené, prepadnuté a odpočítané z vášho používateľského účtu. Okrem toho suma počiatočného vkladu bude zrušená, prepadnutá a odpočítaná z vášho používateľského účtu. Vyhradzujeme si právo zavrieť váš Používateľský Účet bez predchádzajúceho upozornenia, ak je čiastka vkladu vrátená.

Platby cez Zweeler

Výbery.

Môžete kedykoľvek požiadať o vyplatenie existujúceho zostatku z vášho Používateľského Účtu vcelku. alebo čiastočne za predpokladu, že všetky platby boli potvrdené a všetky sumy boli vložené. Akékoľvek výdavky súvisiace so žiadosťami o výber sa vám budú účtovať Vám.

Žiadosti o výber sú spracované priamo. Spoločnosť si zachováva cieľ na spracovanie výberov do štyridsať osem (48) hodín, ale nie je povinná splniť danú žiadosť v určenej lehote.

Žiadosti o výber môžu byť splnené len pre Účastníka registrovaného na pridružený Používateľský Účet a podľa podmienok uvedených na Internetovej Stránke. Výbery sa uskutočňujú prostredníctvom toho istého zdroja, z ktorého finančné prostriedky pochádzajú, s výnimkou tých prípadov, keď platobné riešenia použité Účastníkom neponúkajú presmerovanie výberov na rovnaký zdroj.

Pri plnení žiadostí o vyplatenie výberov na účty, ktoré sa aspoň raz nepoužili na účasť v súťažiach, sa uplatní 5% administratívny poplatok s minimálne desiatimi eurami (10€). Spoločnosť si vyhradzuje právo pozastaviť akúkoľvek žiadosť o výber až do overenia totožnosti, veku a pobytu príslušného účastníka.

Náhrady.

 1. Náhrady v prípade zrušenia súťaže

ZRUŠENIE PRED:

Súťaž môže byť zrušená pred začiatkom súvisiacej Externej Športovej Udalosti, pretože:

 • samotná Externá Športová Udalosť je zrušená; a / alebo
 • Spoločnosť sa rozhodne zrušiť Súťaž z iných dôvodov.

V oboch prípadoch platia nasledujúce pravidlá náhrad:

 • Vstupný Poplatok sa vráti na Používateľský Účet Účastníka.
 • Samostatná hra (súčasťou turnaja) - ŽIADNA NÁHRADA! (*)
 • Samostatná hra (nie je súčasťou turnaja) - Vstupný poplatok sa vráti na Používateľský Účet.

(*)Zrušená samostatná hra ako súčasť turnaja bude vylúčená z výsledkov "akoby nikdy nebola súčasťou turnaja" po skončení konkrétneho turnaja.  

ZRUŠENIE POČAS:

Súťaže môžu byť zrušené počas príslušnej Externej Športovej Udalosti pretože:

 • samotná Externá Športová Udalosť je zrušená; a / alebo
 • Spoločnosť sa rozhodne prerušiť Súťaž z iných dôvodov.

V oboch prípadoch platia nasledujúce pravidlá náhrad:

 • Turnaj - VÝPLATA / ŽIADNA NÁHRADA! (*)
 • Samostatná hra (súčasťou turnaja) - ŽIADNA NÁHRADA! (**)
 • Samostatná hra (nie je súčasťou turnaja) - Vstupný poplatok sa vráti na Používateľský Účet.

(*) Účastníci zrušeného turnaja získajú výhry, ak nejaké vyhrá, až do okamihu zrušenia turnaja.

(**) Zrušená samostatná hra ako súčasť turnaja bude vylúčená z výsledkov "ako keby nikdy nebola súčasťou turnaja" PO ukončení konkrétneho turnaja.

 1. V prípade nesprávnych platieb

Nesprávne platby od Spoločnosti na Používateľský Účet Účastníka budú vrátené Spoločnosti. Úlohou Účastníka je bezodkladne oznámiť chybu Spoločnosti. Akékoľvek výhry po chybe a pred oznámením Spoločnosti za predpokladu, že sú spojené s takouto chybou, budú považované za neplatné a vrátené Spoločnosti.

Hráčska rezerva

Vklady a výhry po ukončení súťaží sa konajú na samostatnom, oddelenom bankovom účte ("Segregovaný účet"), ktorý vedie Zweeler Ltd. Výbery zo Segregovaného účtu a šeky vydané na Segregovanom účte môžu obsahovať mená Zweeler Ltd.

Dodatočné ustanovenia vo vzťahu k platbám

Spoločnosť si vyhradzuje právo na:

 • požadovať dôkaz o platbách na Účtoch Používateľov pre všetky alternatívne platby;
 • požadovať čísla bankových účtov Účastníkov kedykoľvek; a
 • overiť finančnú solventnosť ktoréhokoľvek Účastníka (napríklad prostredníctvom informácií poskytnutých počas registrácie a prostredníctvom tretích strán).

Po overení a potvrdení platobnej neschopnosti Účastníka má Spoločnosť právo ukončiť / zrušiť príslušný Používateľský Účet a zakázať Účastníkovi otvoriť si iný Používateľský Účet.

Spoločnosť zabezpečuje bezpečnosť a dôvernosť vašich finančných informácií vrátane všetkých finančných dokumentov týkajúcich sa priamo alebo nepriamo transakcií medzi vami a Spoločnosťou a medzi Spoločnosťou a príslušnými daňovými orgánmi.

Opatrenia proti praniu špinavých peňazí - dodatočné ustanovenia

Toto dodatočné ustanovenie o AML je uvedené v VOP, aby sa zabezpečilo, že: Vy, účastníci, žiadatelia a akýkoľvek iní čitatelia viete o našich smerniciach proti praniu špinavých peňazí, ktoré sú samostatnou politikou nazývanou POLITIKY PROTI PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ, ktorú nájdete kliknutím tu: https://zweeler.com/static/anti-money-laundering-policy

Okrem tejto samostatnej AML:

JE STRIKTNE ZAKÁZANÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM pre kohokoľvek používať firemnú internetovú stránku, systém a / alebo servery priamo alebo nepriamo spojené s praním špinavých peňazí. Hneď ako si žiadateľ / účastník otvorí Používateľský Účet, súhlasí s dodržiavaním všetkých pravidiel a predpisov týkajúcich sa boja proti Praniu Špinavých Peňazí, ktoré sa uplatňujú na Malte a v celej EÚ. V skratke, žiadateľ / účastník sa zaväzuje, že nepoužije finančné prostriedky, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom výnosom z trestnej činnosti.

Spoločnosť má právo prijať akékoľvek opatrenia a prijať akékoľvek postupy na získanie overovania totožnosti žiadateľa / účastníka. Ak takýto dôkaz nie je získaný, alebo ak spoločnosť vie alebo má podozrenie, že transakcia môže súvisieť s praním špinavých peňazí alebo s financovaním terorizmu, spoločnosť nesmie pristúpiť k takejto transakcii a má právo uzavrieť tieto účty a musí mať právo zverejniť podrobnosti o takejto transakcii na Oddelení pre Analýzu Finančných Informácií na Malte.

Dodatočné usmernenia od Wirecard pre spracovanie platieb

Wirecard spracováva platby kreditných kariet pre Spoločnosť. Ak máte otázky týkajúce sa transakcie alebo spracovania platieb, navštívte stránku: htps://www.wirecardbank.com/GDPR

Alebo nám prosím zavolajte na +49 (0) 30 300 11 22 40 * od 9:00 do 17:00 (CEST) od pondelka do piatku alebo nám pošlite e-mail eu.gdpr@wirecard.com

Systém

Licencia pre koncového používateľa

Používaním Internetovej Stránky získate osobnú nevýhradnú neprenosnú licenciu na používanie systému.

Spoločnosť vám udeľuje iba osobné právo používať Systém a Internetovú Stránku. Toto je právo, ktoré sa udeľuje vám osobne, aby ste sa mohli zúčastniť na Súťažiach na Internetovej Stránke. Toto právo sa vám dáva osobným (nie komerčným) účelom. Spoločnosť nebude akceptovať žiadne sťažnosti súvisiace s aktivitou prostredníctvom vášho Používateľského Účtu treťou stranou. Je to preto, že Spoločnosti je zakázané umožniť účasť tretej strane na Súťažiach prostredníctvom Používateľského Účtu Účastníka. Je vašou povinnosťou okamžite informovať Spoločnosť, ak máte podozrenie, že váš Používateľský Účet používa tretia strana, aby mohla Spoločnosť skontrolovať a overiť daný Používateľský Účet.

Používaním internetovej stránky a účasti na súťažiach si uvedomíte, že ste vystavení riziku straty peňazí.

Nesmiete spáchať žiadny čin, alebo vykonať akékoľvek správanie, ktoré by mohlo poškodiť dobrú povesť Spoločnosti, a týmto uznávate, že používanie Internetovej Stránky a / alebo Systému je na vaše vlastné uváženie a riziko.

Týmto vyhlasujete, že nebudete porušovať alebo pokúšať sa nijakým spôsobom porušiť bezpečnostné opatrenia Spoločnosti. Ak má Spoločnosť najmenšiu pochybnosť, pokiaľ ide o toto ustanovenie, Spoločnosť si vyhradzuje právo okamžite pozastaviť alebo zablokovať váš účet. Budete mať prístup k všetkým ostatným Internetovým Stránkam a systémom ponúkaným tou istou Spoločnosťou.

Zrieknutie sa a Obmedzenie zodpovednosti

Používanie internetovej stránky

Spoločnosť za žiadnych okolností nebude niesť zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, trestné, mimoriadne, náhodné alebo následné škody, alebo ujmy v súvislosti s, alebo vyplývajúce z tejto Zmluvy, vaše používanie Internetovej Stránky a / alebo Systému a / alebo vaša účasť na Súťažiach, ktoré vzniknú, či už za porušenie zmluvy alebo za mimozmluvný záväzok, aj keď Spoločnosť obdrží vopred oznámenie o možnosti takejto škody. alebo straty. Spoločnosť v žiadnom prípade nebude zodpovedná za akékoľvek poruchy softvéru, chyby alebo vírusy, ktoré by viedli k strate údajov alebo akejkoľvek inej škode počítačového vybavenia, alebo softvéru. Okrem toho Spoločnosť nie je povinná poskytovať nadbytočné alebo záložné siete a / alebo Systémy.

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny zostatku na vašom účte z dôvodu, že tretia strana používala Internetovú Stránku alebo Systém alebo vykoná IAT (prenos medzi účtami) pomocou vášho mena a hesla.

Spoločnosť nepreberá žiadnu povinnosť aktualizovať obsah. Obsah môže byť zmenený bez upozornenia. Spoločnosť vyvíja maximálne úsilie na zachovanie presnosti informácií na internetovej stránke, ale nemôže prevziať zodpovednosť za akékoľvek predsudky, straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť pri použití informácií.

Nijaká zodpovednosť nie je uznaná alebo prijatá podľa tejto dohody okrem iného pre nasledujúce záležitosti:

 • chyby, chybné výtlačky, nesprávne interpretácie, nesprávne čítanie, nesprávny výklad, chybné preklady, pravopisné chyby, chyby v čítaní, chyby v transakcii, technické chyby, chyby pri registrácii, zjavné chyby, Force Majeure a / alebo akékoľvek iné podobné chyby;
 • porušenie pravidiel Zweeler;
 • trestné činy;
 • poradenstvo v akejkoľvek forme poskytnuté Spoločnosťou;
 • finančné riziko a straty vrátane, ale nie výlučne, rozdielov vo výmenných kurzoch;
 • právne kroky a / alebo iné nápravné opatrenia;
 • vojna, nepokoje, požiar, terorizmus, akt (verejných) nepriateľov ;,
 • zemetrasenie, hurikán alebo požiar;
 • neprijateľné / nepredvídateľné akcie vládnych orgánov; alebo
 • akt Boha.

Preto Spoločnosť neposkytuje žiadne vyjadrenie, záruku alebo garanciu (či už výslovnú alebo implicitnú, vrátane, ale neobmedzujúcu sa na záruky na presnosť, vhodnosť na účely alebo neporušenie), že Obsah je presný a / alebo vhodný na akýkoľvek konkrétny účel iný ako v pokiaľ tieto záruky nemožno výslovne vylúčiť podľa rozhodného práva tejto dohody.

Spoločnosť nezaručuje, že vaše aktivity alebo používanie alebo Internetová Stránka sú v akejkoľvek konkrétnej jurisdikcii zákonné a v každom prípade Spoločnosť výslovne odmieta takéto záruky. Používaním akýchkoľvek funkcií Internetových Stránok zastupujete a zaručujete, že vaše aktivity sú zákonné v jurisdikcii, v ktorej sa nachádzate počas danej akcie.

Používanie Internetovej Stránky je úplne na vaše riziko. Internetová Stránka a Obsah sú poskytované na základe aktuálneho stavu.

Služby

Spoločnosť ponúka Súťaže a Systém ako bez záruk, garancií alebo záväzkov alebo akéhokoľvek vyhlásenia, explicitného alebo implicitného, právneho alebo iného. Spoločnosť vylučuje všetky výslovné alebo implicitné podmienky, záruky, vrátane, ale neobmedzujúce sa na predpokladané záruky, obchodné podmienky a / alebo záležitosti s uspokojivou kvalitou, schopnosťou a prispôsobivosťou ku konkrétnemu cielu, dokončeniu alebo precíznosti Súťaží a Systému vzhľadom na nedodržiavanie vládnych pravidiel a zákonov.

Spoločnosť nezaručuje, že Internetová Stránka a / alebo Systém sú autorizované, plne uspokoja Účastníka, sú úplne bezpečné a oslobodené od chýb, sú pravidelne aktualizované, sú neprerušované, sú bez vírusov a / alebo bez chýb, sú nepretržite funkčné , sú primerané. Spoločnosť tiež nezaručuje, že sa akékoľvek chyby systému pravidelne opravia, že materiál je spoľahlivý alebo že všetky ostatné získané informácie sú primerané a / alebo spoľahlivé.

V prípade nezrovnalostí v systéme alebo komunikačných prostriedkoch v dôsledku vírusov alebo chýb v súvislosti s pravidlami účtu alebo všetkými ostatnými parametrami, ktoré tvoria systém, Spoločnosť nenesie zodpovednosť voči žiadnemu Účastníkovi alebo tretej strane za akékoľvek škody, náklady, výdavky, straty alebo nároky spôsobené uvedenými nezrovnalosťami. V prípade takýchto chýb si Spoločnosť vyhradzuje právo ukončiť všetky súvisiace Súťaže a podniknúť všetky ďalšie opatrenia potrebné na nápravu chýb. Spoločnosť nie je zodpovedná za poskytovanie núdzovej siete alebo systému alebo podobných tiesňových služieb.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek konanie alebo opomenutie poskytovateľa internetu alebo akejkoľvek inej tretej strany, ktorej účastník mohol mať zmluvu, aby mohol mať prístup na Internetovú Stránku, Súťaže a / alebo Systém. V prípade sporu medzi poskytovateľom internetu a Účastníkom nemôže byť Spoločnosť účastníkom konania a takáto žaloba nemá nijaký vplyv na záväzky účastníka vyplývajúce z tejto dohody.

Týmto potvrdzujete, že ste sa rozhodli používať Internetovú Stránku a Systém samostatne a na vlastné riziko a diskrétnosť.

Škoda alebo ujma

Prijatím podmienok tejto Zmluvy ste povinní celkom odškodniť, zbaviť, uvoľniť a brániť Spoločnosť, jej rodičovské, dcérske Spoločnosti, pridružené spoločnosti a zástupcov, ako aj úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, akcionárov a zástupcov ktoréhokoľvek z (ďalej len "Vydané Strany") na žiadosť o akúkoľvek sťažnosť, zodpovednosť, škodu, stratu, náklady, alebo výdavky vrátane, ale nie výlučne, všetkých právnych poplatkov alebo iných poplatkov, ktoré Vydané Strany musia niesť v dôsledku porušenia tejto zmluvy, porušenia pravidiel a / alebo práv stanovených Spoločnosťou alebo právami tretej strany, na akékoľvek používanie Internetovej Stránky a / alebo Systému s vaším Používateľským Menom a Heslom, či už úmyselne alebo neúmyselne, ako rovnako ako akékoľvek akceptovanie zisku z vašej strany.

Spoločnosť v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, a to priame alebo nepriame, ktoré ste vy alebo ktorákoľvek tretia strana utrpeli v dôsledku používania Internetovej Stránky a / alebo Systému vrátane, ale nie výlučne, škôd spôsobených komerčným straty, straty zisku, straty z očakávaného zisku, prerušenia podnikania, straty obchodných informácií alebo akejkoľvek inej finančnej a následnej straty.

Internetová Stránka môže obsahovať odkazy na iné stránky. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za správnosť alebo vhodnosť informácií, údajov, stanovísk, rád alebo vyhlásení obsiahnutých na týchto stránkach a keď pristupujete k týmto webovým stránkam, robíte to na vlastné riziko. Pri poskytovaní odkazov na iné stránky Spoločnosť v žiadnom prípade nevystupuje ako vydavateľ alebo distribútor materiálov obsiahnutých na týchto iných stránkach a nesnaží sa monitorovať alebo kontrolovať takéto stránky. Odkaz na inú stránku by nemal byť vykladaný tak, že znamená, že spoločnosť je pridružená alebo spojená s danou stránkou. Spoločnosť neodporúča ani nepodporuje žiadny obsah vrátane, ale bez obmedzenia, akýchkoľvek hypertextových odkazov alebo nájdených obsahov na iných webových stránkach. Zmienka o inej strane alebo jej produkte alebo službe na tejto Internetovej Stránke by nemala byť chápaná ako uznanie tejto strany alebo jej produktu alebo služby.

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré ste vy alebo tretia strana mohli utrpieť v dôsledku akejkoľvek zmeny, pozastavenia alebo prerušenia služieb ponúkaných prostredníctvom Internetovej Stránky a / alebo Systému.

Spoločnosť nie je v žiadnom prípade zodpovedná za akékoľvek straty alebo škody, vrátane, ale bez obmedzenia, straty zisku v dôsledku nesprávneho fungovania Internetovej Stránky a / alebo Systému, akékoľvek oneskorenie, prerušenie, prenos, strata alebo korupcia nesprávne fungovanie komunikačných prostriedkov, kriminálne využívanie Internetovej Stránky alebo Obsahu akoukoľvek osobou, chybu, alebo opomenutie alebo akýkoľvek iný faktor, ktorý je mimo našej kontroly. V prípade, že funkčná porucha prináša zisk, či už je vyberaná alebo pripísaná na váš Požívateľský Účet, Spoločnosť si vyhradzuje právo požadovať všetky príjmy, ktoré ste mohli profitovať z dôvodu jednej z týchto porúch. Ste povinný okamžite vrátiť Spoločnosti vybranú sumu a informovať Spoločnosť o danej poruche. Spoločnosť si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia priamo odpočítať finančné prostriedky z vášho Používateľského Účtu v čiastke rovnajúcej sa tej, ktorú ste získali omylom.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vy alebo tretia strana môže utrpieť v dôsledku prenosu, ukladania alebo prijatia dôverných alebo chránených informácií, ktoré ste urobili, alebo ktoré výslovne alebo implicitne oprávňujete Spoločnosť vykonať, alebo za akékoľvek chyby alebo akékoľvek zmeny vykonané v prenesených, uložených alebo prijatých informáciách.

Použitie duševného vlastníctva

Internetová stránka je určená výlučne na použitie Účastníkmi. V žiadnom prípade nie je nikto oprávnený kopírovať, upravovať, manipulovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, reprodukovať, sťahovať alebo iným spôsobom meniť obsah.

Zobrazenie akýchkoľvek ochranných známok na Internetovej Stránke neposkytuje žiadnemu používateľovi Internetovej Stránky licenciu akéhokoľvek druhu na jeho používanie.

Akékoľvek neoprávnené stiahnutie alebo kopírovanie akéhokoľvek materiálu obsiahnutého na Internetovej Stránke, ako aj dizajn Internetovej Stránky samotnej, sa môžu považovať za porušenie platných práv duševného vlastníctva.

Internetová Stránka sa smie používať len na zákonné účely. Používanie Internetovej Stránky na prenos, distribúciu, publikovanie alebo ukladanie akéhokoľvek materiálu na alebo cez Internetovú Stránku, ktoré je v rozpore s platnými zákonmi alebo predpismi alebo právami tretích strán, je prísne zakázané. Toto zahŕňa (bez obmedzenia) používanie Internetovej Stránky alebo prenos, distribúciu, publikovanie alebo ukladanie akéhokoľvek materiálu na alebo cez Internetovú Stránku vo veci alebo na účely, ktoré porušujú autorské práva, ochranné známky, obchodné tajomstvo alebo iné práva duševného vlastníctva , je obscénne alebo škodlivé pre maloletých alebo predstavuje nezákonný čin alebo obťažovanie, ohováračské alebo hanlivé správanie, porušuje akékoľvek zákony na ochranu súkromia alebo ochrany údajov, je podvodné alebo porušuje akúkoľvek reguláciu výmeny alebo kvalifikovaný herný zákon.

Súhlasíte s tým, že nebudete používať, kopírovať ani distribuovať žiadne iné duševné vlastníctvo inak, ako sa to výslovne dovoľuje.

Porušenie zmluvy

Ak nedokážete dodržať niektoré z podmienok tejto Zmluvy alebo ak spoločnosť dôvodne podozrieva, že nedodržiavate niektorú z podmienok tejto Zmluvy, spoločnosť si vyhradzuje právo a všetky opravné prostriedky, ktoré má k dispozícii, a na na základe svojho vlastného uváženia, zablokovať všetky vaše Používateľské Účty a odobrať potrebnú sumu z vášho Používateľského Účtu (Účtov) na náhradu škody, ktorú spoločnosť utrpela, alebo výmenou akejkoľvek sumy splatnej Spoločnosti, až kým za ňu nerozhodne Súdny dvor.

Obmedzenie zodpovednosti

V prípade, že Spoločnosť bude niesť akúkoľvek zodpovednosť súdnym orgánom a / alebo podobným orgánom s právnou spôsobilosťou a / alebo právomocou voči Spoločnosti, zodpovednosť Spoločnosti bude obmedzená na sumu Súťaží, ktorej sa zúčastnili, alebo čistých výhier relevantné pre daného Účastníka, podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je nižšia, alebo prípadne, ak je to relevantné a uplatniteľné, sumu zaznamenanú v Používateľskom Účte alebo sumu prevedenú na alebo z Používateľského Účtu, podľa toho, ktorá z nich je nižšia.

Sťažnosti

Námietky alebo sťažnosti týkajúce sa spôsobu, akým sú súťaže konštruované alebo navrhnuté, musia byť predložené pred začiatkom príslušných Externých Športových Udalostí.

Týmto potvrdzujete a akceptujete, že akékoľvek sťažnosti, ktoré ste podali viac ako sedem (7) dní od dátumu dokončenia transakcie, ktorá je predmetom príslušnej sťažnosti, nebudú zohľadnené a nemajú žiadnu hodnotu.

Sťažnosti môžete odoslať e-mailom na adresu support@zweeler.com. Spoločnosť vynaloží maximálne úsilie na vyriešenie nahlasovaných sťažností čo najskôr.

Spoločnosť za žiadnych okolností nebude niesť zodpovednosť za vyšetrovanie alebo za podanie sťažnosti podanej Účastníkom proti inému Účastníkovi z akéhokoľvek dôvodu vrátane, ale nie výlučne, podmienok uvedených v tejto zmluve.

Spoločnosť sa môže podľa vlastného uváženia rozhodnúť konať proti akejkoľvek osobe podozrivej z nezákonných akcií.

Riešenie sporov

Každý spor alebo rozdiel vyplývajúci z alebo v súvislosti s týmito VOP bude určený na Malte v súlade s právnymi predpismi Malty vymenovaním jediného rozhodcu dohodnutého medzi zmluvnými stranami, alebo v prípade nesúhlasu do štrnástich dní po tom, čo dala druhej strane písomnú žiadosť o súhlas s vymenovaním rozhodcu, rozhodca, ktorého vymenuje predseda alebo podpredseda Maltského Arbitrážneho Centra.

Tím zákazníckej starostlivosti Zweeler sa vždy pokúsi profesionálne a zdvorilo vyriešiť akúkoľvek sťažnosť. Ak ste však boli v kontakte a ste spokojní s našim uznesením, dajte nám prosím vedieť. Ak zostanete nespokojní s konečným uznesením, musíme vás informovať o alternatívnych možnostiach riešenia sporov. Certifikovaný poskytovateľ ADR, ktorého používame, je ProMediate, ktorý prevádzkuje nezávislou službu spotrebiteľskej sprostredkovania, ktorej podrobnosti nájdete na www.promediate.co.uk "Certifikovaný poskytovateľ ADR, ktorý používame, je ProMediate, ktorý prevádzkuje nezávislou službu sprostredkovania pre spotrebiteľov, ktorej podrobnosti nájdete na www.promediate.co.uk "Dodatočné objektívne informácie o riešení sporov online nájdete na tejto webovej stránke Európskej komisie: http://ec.europa.eu/odr.

Rozhodné právo

Táto dohoda sa riadi a je vytvorená v súlade s právnymi predpismi krajiny Malta bez toho, aby došlo ku konfliktu právnych zásad. Strany sa zaoberajú výlučnou právomocou krajiny Malty na riešenie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto dohody. Táto dohoda sa nebude riadiť Dohovorom Organizácie Spojených Národov o zmluvách o Medzinárodnom Predaji Tovaru, ktorého uplatňovanie je výslovne vylúčené.

Ak akékoľvek ustanovenie obsiahnuté v Politikách Zweeler je zvažované akýmkoľvek súdom alebo iným príslušným orgánom, že je úplne alebo čiastočne neplatné alebo úplne nevymožiteľné, podmienky budú naďalej platné, pokiaľ ide o ostatné ustanovenia, a zvyšok dotknutého ustanovenia bude naďalej platné bez dotknutého ustanovenia.

Akékoľvek zrieknutie sa Spoločnosti akéhokoľvek porušenia akéhokoľvek ustanovenia Politiky Zweeler akýmkoľvek účastníkom sa nepovažuje za zrieknutie sa akéhokoľvek následného porušenia toho istého alebo akéhokoľvek iného ustanovenia Politiky Zweeler.