Zweeler Winners!

Premier League Darts Night 3

 1. zimsky: €45,70
 2. muka: €45,70
 3. Speed skating: €45,70
 4. Frankd85: €12,26
 5. Rick: €12,26
 6. geolarpat: €12,26
green-box
Všeobecné podmienky – Verzia 1.3

Predslov

Tieto zmluvné podmienky ("podmienky" alebo "zmluvné podmienky") stanovujú a riadia zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami, spoločnosťou Zweeler Ltd.(spoločnosť riadne registrovaná podľa zákonov štátu Malta k 11. marcu 2010 pod registračným číslom C 48982, so sídlom spoločnosti na adrese 209 Marina Street, Pieta' PTA 9041 Malta, ktorá na Malte vlastní licenciu na poskytovanie herných služieb, číslo licencie MGA/CL3/578/2009 vydanou dňa 31. augusta 2010 maltským úradom na reguláciu hier Malta Gaming Authority), táto spoločnosť ďalej označovaná ako "Zweeler" alebo "Spoločnosť", a vami, ako používateľom, ďalej označovaným ako "Používateľ" alebo "Vy", alebo "Hráč" alebo "Predplatiteľ".

Tieto podmienky zahŕňajú nasledovné hlavné časti:

Definície

Nasledujúce pojmy by mali byť interpretované podľa uvedených definícií, pokiaľ s kontextu nevyplýva iné.

 1. "Prihláška"znamená formulár, ktorý musí hráč vyplniť, aby si mohol otvoriť používateľský účet.

 2. "Externé športové udalosti" sú športové udalosti, turnaje alebo športové hry, vrátane priebežných akcií, na ktoré odkazujú hry ponúkané spoločnosťou Zweeler, na ktoré hráči stávkujú, a podľa ktorých sú určené výsledky.

 3. "Hra/hry" odkazuje na akúkoľvek hernú aktivitu prezentovanú spoločnosťou Zweeler na jej webovej stránke pre používateľa a v súlade s regulačným úradom.

 4. "Priebežné akcie" sa vzťahujú na hru alebo športovú udalosť, ktorá je súčasťou série tvoriacej turnaj.

 5. "Webová stránka" označuje webovú stránku www.zweeler.com a všetky ostatné webové stránky s ňou spojené a dostupné prostredníctvom odkazov alebo iných prístupov a služby dostupné prostredníctvom týchto webových stránok.

 6. "Prihlasovacie meno a heslo" označuje prihlasovacie meno a heslo, ktoré si hráči zvolia pri registrácii v spoločnosti Zweeler.

 7. "Zweeler" zahŕňa on-line herný systém spoločnosti Zweeler, webovú stránku a všetky aplikácie, ako aj všetky služby, ponúkané hry a aktivity s nimi súvisiace, ktoré sú uvedené na webovej stránke www.zweeler.com vrátane, okrem iného, on-line stávkovania;

 8. "Regulačný úrad" je maltský herný úrad (Malta Gaming Authority = MGA) (Adresa: Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta, http://www.mga.org.mt), ktorý je hlavným regulačným úradom on-line herných aktivít.

 9. "Príbuzní" označujú manžela/manželku, partner/partnerku, rodičov, deti alebo súrodencov vyššie uvedenej osoby.

 10. "Systém" označuje nami riadený systém, vrátane všetkých programov, aplikácií a databáz, ako aj akýkoľvek iný odvodený obsah, ktorý ste získali alebo ktorý používate prostredníctvom webovej stránky, a ktorý vám umožňuje zapájať sa do on-line stávkovania/hier.

 11. "Účet používateľa" alebo "Účet" alebo "Účet hráča"  znamená osobný účet, ktorý si hráč otvoril a ktorý spravuje spoločnosť Zweeler a umožňuje tomuto hráčovi hrať on-line hry.

 12. "Nás, my" označuje spoločnosť Zweeler.

Všeobecné informácie
 1. Používanie webovej stránky Zweeler, www.zweeler.com, ako aj informácií, materiálov a odkazov na tejto webovej stránke, musí byť realizované výhradne v súlade s podmienkami uvedenými nižšie (Verzia č. 1.1), ktoré upravujú dohodu medzi používateľom a spoločnosťou Zweeler o používaní webovej stránky a systému.

 2. Tieto pravidlá platia od 31. augusta 2010. Tieto podmienky platia od dátumu registrácie hráča v spoločnosti Zweeler a kliknutia na tlačidlo „Súhlasím“. Tieto podmienky sú oficiálnym zdrojom referencie v prípade vzniku akýchkoľvek komplikácií alebo rozporov v súvislosti s používaním webovej stránky, našich služieb alebo systému. Všetky stávkové hry hrané na webové stránke spoločnosti Zweeler sa musia riadiť pravidlami uvedenými v týchto podmienkach.

 3. Používateľ si musí tieto podmienky prečítať ešte pred použitím webovej stránky. Založenie účtu v spoločnosti Zweeler alebo jeho používanie predstavuje potvrdenie toho, že používateľ si tieto podmienky prečítal, porozumel im a súhlasí s tým, že ich bude dodržiavať.

 4. Spoločnosť Zweeler si týmto vyhradzuje právo priebežne tieto podmienky pozastaviť, dopĺňať, ukončiť a/alebo upravovať, ak to uzná za vhodné. V prípade zmeny týchto podmienok sa pri prihlasovaní do účtu vedeného spoločnosťou Zweeler zobrazí kontextové okno, ktoré bude hráča informovať o aktualizácii podmienok. Hráč bude požiadaný, aby vyjadril svoj súhlas s aktualizovanými podmienkami. Akékoľvek takéto zmeny sa budú považovať za platné v momente, keď ich hráč potvrdí.

 5. Spoločnosť Zweeler nie je žiadnym spôsobom povinná preverovať, či všetci hráči používajú webovú stránku alebo softvér v súlade s aktualizovanými pravidlami týchto podmienok. Verzia uvedená na webovej stránke spoločnosti Zweeler je platná verzia a používatelia by ju mali používať ako referenciu. Hráči sú povinní sa informovať o podmienkach, pravidlách hier a o zásadách dôvernosti tejto zmluvy, ako aj oboznámiť sa so zmenami, ktoré sa týkajú alebo sa budú týkať hráča. Spoločnosť Zweeler odporúča, aby ste podmienky, pravidlá hry a zásady dôvernosti tejto zmluvy kontrolovali pravidelne alebo vždy, keď uvidíte na webovej stránke oznámenie o ich úprave. Ak budete aj naďalej pokračovať v používaní webovej stránky alebo systému poskytovaného spoločnosťou Zweeler alebo jej ďalších webových stránok, súhlasíte s tým, že budete dodržiavať podmienky, pravidlá hry a zásady dôvernosti tejto zmluvy, ako aj posledných zmien. V prípade, že odmietnete dodržiavať tieto zmeny, mali by ste okamžite prestať používať túto webovú stránku a/alebo systém poskytovaný spoločnosťou Zweeler.

 6. V prípade existencie rozporov medzi verziou podmienok v anglickom jazyku a v inom jazyku, prednosť má anglická verzia.

Pravidlá a postupy, ktorými sa hry riadia

Účty

Registrácia a totožnosť hráča

 1. Spoločnosť Zweeler nepovolí osobe stať sa hráčom autorizovanej hry spoločnosti Zweeler v prípade, ak táto osoba nie je registrovaná ako hráč a nemá v spoločnosti Zweeler založený používateľský účet.

 2. Zákazník musí vyplniť formulár prihlášky poskytovaný spoločnosťou Zweeler, ktorý musí zahŕňať nasledovné informácie:

 1. že je zákazník zákazníkom podľa článku 29

 2. totožnosť zákazníka;

 3. miesto pobytu zákazníka;

 4. platnú e-mailovú adresu hráča.

 1. Hráč je povinný okamžite poskytnúť spoločnosti Zweeler aktuálne informácie o akýchkoľvek údajoch/dokumentoch týkajúcich sa hráča.

 2. Hráč je povinný zabezpečiť, aby boli jeho údaje zaregistrované v spoločnosti Zweeler vždy aktuálne, a to predovšetkým adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Hráč je tiež povinný okamžite informovať spoločnosť Zweeler o akýchkoľvek zmenách osobných údajov hráča.

 3. Spoločnosť Zweeler ručí hráčom za to, že ich osobné údaje budú spracovávané čestne, v medziach zákona a v súlade s doporučenými postupmi, budú zhromažďované výhradne na konkrétne účely, ktoré sú hráčovi známe, a s ktorými hráč súhlasí, keď sa rozhodne používať webovú stránku a systém spoločnosti Zweeler. www.zweeler.com/main/privacy

 4. Potvrdzujete, že všetky informácie uvedené vo formulári prihlášky odoslanej spoločnosti Zweeler sú pravdivé, presné a úplné, a že zodpovedajú menám uvedeným na platobných kartách používaných na vklady alebo výplatu ziskov. Spoločnosť Zweeler si vyhradzuje právo nezaregistrovať hráča alebo zrušiť jeho registráciu a používateľský účet v prípade, že informácie poskytnuté spoločnosti Zweeler sú nesprávne, nepresné, falošné alebo neúplné.

 5. Ak spoločnosť Zweeler zistí, že osoba poskytla falošné údaje, takúto osobu nezaregistruje. Pokiaľ už táto osoba bola zaregistrovaná, spoločnosť Zweeler okamžite zruší registráciu tejto osoby ako hráča spoločnosti Zweeler.

 6. Hráči nesmú používať služby priamo alebo nepriamo súvisiace s praním špinavých peňazí. Ihneď ako si hráč založí používateľský účet v spoločnosti Zweeler, tento hráč súhlasí s dodržiavaním všetkých pravidiel a nariadení súvisiacich s bojom proti praniu špinavých peňazí, ktoré platia na Malte a v celej EÚ. Jednoducho povedané, hráč sa zaväzuje, že nebude používať finančné prostriedky, ktoré boli získané trestnou činnosťou. Pokiaľ nebude hráč tieto pravidlá a nariadenia dodržiavať, spoločnosť Zweeler môže tohto hráča v priebehu vyšetrovania zablokovať.

 7. Spoločnosť Zweeler má právo prijímať akékoľvek opatrenia a postupy na overenie totožnosti hráča. Pokiaľ spoločnosť Zweeler takýto dôkaz nezíska, alebo ak spoločnosť Zweeler vie alebo má podozrenie, že transakcie môžu súvisieť s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu, spoločnosť Zweeler nebude v takejto transakcii pokračovať a má právo účet hráča zavrieť a informácie o takejto transakcii poskytnúť finančnému úradu Financial Intelligence Analysis Unit na Malte. Zásady prania špinavých peňazí  (kliknite sem)

Spôsobilosť

 1. Spracovanie a založenie používateľského účtu je povolené len dospelým osobám starším ako 18 rokov, v prípade obyvateľov Estónska osobám starším ako 21 rokov a/alebo v minimálnom veku podľa príslušnej legislatívy daného štátu, pričom je zakázané obyvateľom Malty alebo USA, ako aj obyvateľom akejkoľvek inej krajiny, ktorej zákony vedenie takýchto účtov zakazujú. Hráč je povinný vedieť, či jurisdikcia štátu, v ktorom hráč žije povoľuje spracovanie a zakladanie používateľských účtov. Akékoľvek vložené finančné prostriedky alebo akékoľvek peniaze, ktoré tieto osoby vyhrali, v tomto prípade prepadnú v prospech regulačného úradu.

Zákony, ktorými sa hráči musia riadiť

 1. Predplatitelia sú si vedomí skutočnosti a súhlasia s tým, že spoločnosť Zweeler im nesmie poskytovať žiadne právne rady ani záruky, a že je ich výhradnou povinnosťou zabezpečiť, aby vždy dodržiavali zákony, ktorými sa majú riadiť, a že majú zákonné právo hrať hry. Každá účasť na hrách je ich vlastnou voľbou, je to ich rozhodnutie a konajú tak na vlastné riziko. Hraním hier potvrdzujú, že hry ani služby poskytované na webovej stránke nepovažujú za urážlivé, nevhodné, nečestné ani nijako inak nepatričné.

Založenie používateľského účtu

 1. Aby bolo možné hrať na webovej stránke spoločnosti Zweeler, je nevyhnutné založiť používateľský účet. Pri zakladaní účtu budú držiteľovi účtu pridelené číselné kódy a/alebo heslá, ktoré sú nevyhnutné pre prístup do tohto účtu. Predplatiteľ je povinný zabezpečiť, aby boli kódy alebo heslá uchovávané v tajnosti.

 2. Založením účtu v spoločnosti Zweeler predplatiteľ nepriamo poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s platnými zákonmi štátu Malta. Spracovávanie osobných údajov je výhradne spravované za účelom správy účtu na používanie služieb ponúkaných spoločnosťou Zweeler.www.zweeler.com/privacy

Používateľské mená

 1. Spoločnosť Zweeler si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť všetky zobrazované mená alebo používateľské mená hráčov z akéhokoľvek dôvodu, ktorý spoločnosť Zweeler považuje za nevyhnutný, a to predtým, počas alebo po vydaní alebo overení týchto používateľských mien. Ak je inak účet hráča v súlade s týmito podmienkami, spoločnosť Zweeler poskytne hráčovi príležitosť vytvoriť si nové zobrazované alebo používateľské meno.

Bezpečnosť hesla

 1. Hráčom odporúčame, aby si vybrali silné a nepredvídateľné heslo pre zvýšenie bezpečnosti.

 2. Povinnosťou hráča je uchovávať svoje používateľské meno a bezpečnostné údaje v tajnosti. Akékoľvek tímy vytvorené on-line pod používateľským menom alebo bezpečnostnými údajmi sa budú považovať za platné bez ohľadu na to, kto sa hier zúčastňuje. V prípade, že má hráč podozrenie, že utajenie týchto údajov bolo narušené, mal by okamžite o tejto skutočnosti informovať spoločnosť Zweeler, aby mu mohli byť poskytnuté nové údaje, a akékoľvek transakcie vykonané pod predchádzajúcimi údajmi sa budú považovať za neplatné.

 3. Spoločnosť Zweeler nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek prístup tretej osoby do používateľského účtu, ako ani za straty, ktoré mohli vzniknúť z dôvodu nedovoleného použitia hesla hráča treťou osobou, za neoprávnený prístup ani za akúkoľvek transakciu, pri ktorej bolo meno a heslo hráča riadne zaregistrované.

 4. Spoločnosť Zweeler nenesie žiadnu zodpovednosť za to, ak hráč zabudne, založí alebo stratí svoje heslo, okrem prípadov, kedy sa jedná o chybu na strane spoločnosti Zweeler. Spoločnosť Zweeler nebude nikdy počas vzťahu s hráčom niesť zodpovednosť za uložené heslá a prihlasovacie údaje svojich používateľov.

Zákaz pre zamestnancov

 1.  Žiadni zamestnanci, konatelia, manažéri, riaditelia, konzultanti ani zástupcovia spoločnosti Zweeler v jej pobočkách alebo pridružených spoločnostiach, ako ani žiadni z jej poskytovateľov alebo predajcov, sa nebudú zúčastňovať žiadnych hier ponúkaných spoločnosťou Zweeler počas trvania ich pracovného pomeru a/alebo vzťahu so spoločnosťou. Zamestnanci spoločnosti Zweeler ani ktokoľvek, kto má prístup k interným informáciám (napr. úplná história kariet, herná história, história finančných transakcií a podobne), nesmú používať služby na webovej stránke. Toto opatrenie má brániť akémukoľvek potenciálnemu zneužitiu interných informácií. Z toho dôvodu si nesmú konatelia, riaditelia, zamestnanci, poradcovia ani žiadne iné osoby riadiace spoločnosť alebo v nej zaangažované založiť účet v spoločnosti Zweeler počas trvania ich vzťahu so spoločnosťou. Dôkaz o takýchto pokusoch spôsobí, že spoločnosť Zweeler prijme kroky, ktoré budú mať dopad na zmluvu uzavretú medzi zamestnancom a spoločnosťou Zweeler.

 2. Žiadni príbuzní zamestnancov, konateľov, manažérov, riaditeľov, poradcov alebo zástupcov spoločnosti Zweeler pracujúci v našich pobočkách alebo v pridružených spoločnostiach, ako ani žiadni poskytovatelia alebo predajcovia nesmú hrať hry na našej webovej stránke, ani nie sú oprávnení priamo alebo nepriamo používať systém. Napriek tomu, toto pravidlo sa netýka prípadov, kedy je príbuzným výslovne dovolené hrať na webovej stránke prostredníctvom písomného povolenia spoločnosti Zweeler.

 3. V prípade porušenia týchto ustanovení si spoločnosť Zweeler vyhradzuje právo okamžite daný účet zavrieť a zrušiť výplatu akýchkoľvek ziskov. Platí to bez toho, že by boli dotknuté práva spoločnosti Zweeler voči osobe, ktorá tieto ustanovenia porušila, v súvislosti s pracovným pomerom alebo akoukoľvek inou zmluvou medzi stranami.

Platobná neschopnosť hráča

 1. Spoločnosť Zweeler si vyhradzuje právo preveriť si platobnú schopnosť ktoréhokoľvek držiteľa účtu prostredníctvom informácií poskytnutých počas registrácie a tretích strán. V prípade, že bude zistená platobná neschopnosť držiteľa účtu, spoločnosť Zweeler má právo ukončiť/zablokovať účet a zabrániť hráčovi založiť si ďalší účet na tejto istej webovej stránke spoločnosti Zweeler alebo na stránkach ktorejkoľvek jej pridruženej spoločnosti.  

Viac účtov

 1. Každý hráč si môže na svoje vlastné meno založiť len jeden účet. Používanie viac ako jedného účtu jedným hráčom je označované ako „používanie viacerých účtov“ a je prísne zakázané. Spoločnosť Zweeler má právo kedykoľvek uzavrieť používateľský účet a zrušiť všetky transakcie ktoréhokoľvek hráča, ktorý si pod svojim menom alebo pod inými menami zaregistroval viac ako jeden účet. Spoločnosť Zweeler si vyhradzuje právo zablokovať pravidelnú hru alebo turnaj a rozdávanie cien v prípade, že zistí používanie viacerých účtov. Toto chovanie bude podľa týchto podmienok oficiálne považované za protizákonné. 

Zneužitie účtov

 1. Vložené finančné prostriedky musia byť použité na stávkovanie v hrách, pričom akákoľvek podozrivá činnosť na používateľskom účte môže viesť spoločnosť Zweeler k nahláseniu držiteľa účtu príslušným úradom, k zmrazeniu jeho finančných prostriedkov a k uzavretiu účtu.

 2. V prípade nesprávneho používania alebo zneužitia webovej stránky alebo systému si spoločnosť Zweeler vyhradzuje právo uzavrieť alebo zablokovať účty daného hráča až pokiaľ nebude celá záležitosť medzi spoločnosťou Zweeler a hráčom vyriešená.

Uzavretie účtov

 1. Každý držiteľ je oprávnený kedykoľvek svoj účet uzavrieť a ukončiť túto zmluvu, a to odoslaním e-mailu spoločnosti Zweeler na adresu: info@zweeler.com, na ktorý spoločnosť Zweeler odpovie v primeranej lehote, pričom držiteľ účtu bude zodpovedný za činnosti vedené na jeho účte až pokým spoločnosť Zweeler nepotvrdí jeho zavretie. Spoločnosť Zweeler je oprávnená túto zmluvu okamžite ukončiť oznámením (alebo pokusom o oznámenie), ktoré je doručené držiteľovi účtu na e-mailovú adresu hráča, ktorú tento hráč poskytol spoločnosti Zweeler. Ak spoločnosť Zweeler zavrela účet hráča v dôsledku nevydarenej bezpečnostnej kontroly, všetky zostatky na používateľskom účte budú nevratné a budú sa považovať za prepadnuté.

 2. V prípade zrušenia používateľského účtu hráča nebude hráčovi dovolené, aby si vybral z účtu zostatky prekračujúce poplatky za výber.

 3. Spoločnosť Zweeler sa snaží o to, aby platby prebehli do 48 hodín od zadania požiadavky používateľa, avšak nenesie žiadnu zodpovednosť za konkrétnu dobu realizácie platby.

 4. Poplatky stanovené za neobvyklé výbery, ako sú výbery pomocou služby PayPal alebo MoneyBookers, budú pripisované priamo na používateľský účet. Tieto poplatky môžu závisieť od rôznych faktorov, ako je napr. mena použitá na účte alebo miesto pobytu používateľa.

Neaktívne účty

 1. Ak sa držiteľ účtu neprihlásil do svojho účtu pomocou používateľského mena a bezpečnostných údajov počas 24 kalendárnych mesiacov, jeho hráčsky účet sa bude považovať za „neaktívny“. Spoločnosť Zweeler má právo účtovať si správny poplatok vo výške 5 Euro na konci každého kalendárneho mesiaca, počas ktorého je účet hráča neaktívny. Rovnaká suma môže byť tiež stiahnutá zo zostatku na jeho hráčskom účte.

  Po uplynutí 30 kalendárnych mesiacov bude neaktívny účet uzavretý. Zostatok na účte sa buď vráti hráčovi, alebo ak nie je možné hráča uspokojivo nájsť, bude zaslaný regulačnému úradu. V tomto prípade sa nepripúšťajú žiadne nároky voči spoločnosti Zweeler po tom, ako spoločnosť Zweeler previedla zostatok na používateľskom účte na regulačný úrad.

  Administratívny poplatok nebude účtovaný, ak bude účet hráča opätovne aktivovaný pred zrážkou mesačného poplatku.

  Akonáhle bude účet hráča považovaný za neaktívny, všetky bonusové zostatky dostupné na tomto účte hráča sa stratia a rovnaká čiastka môže byť okamžite zrazená zo zostatku na tomto hráčskom účte. Ak bude účet hráča opätovne aktivovaný, bonusové zostatky už nebudú k dispozícii.

Úrok

 1. Na používateľskom účte Zweeler úroky nerastú.

 2. Bez ohľadu na vyššie uvedené spoločnosť Zweeler prehlasuje a potvrdzuje, že ak je nevyhnutné zaplatiť na účet akýkoľvek úrok, tento úrok bude pripísaný len na tento účet.

Mena

 1. Všetky platby na používateľský účet a z neho je nutné zaplatiť v menách dostupných na webovej stránke a všetky platby na účet musia byť zrealizované z platobného zdroja, u ktorého je hráč vedený ako držiteľ účtu.

Zoznam účtov

 1. Spoločnosť Zweeler musí vždy viesť zabezpečený zoznam všetkých registrovaných hráčov a musí zaistiť bezpečnosť všetkých používateľov účtov.www.zweeler.com/main/security og www.zweeler.com/main/privacy

Marketing a propagácia

 1. V prípade, že hráč vyhrá prostredníctvom webovej stránky alebo systému čiastku rovnajúcu sa sume 5 000 EUR alebo viac, hráč súhlasí s tým, že spoločnosti poskytne výhradné trvalé a neodvolateľné právo a oprávnenie použiť meno, fotografie a portrét hráča vo všetkých médiách v rámci marketingu a propagácie spoločnosti a na webovej stránke spoločnosti na globálnej úrovni, a že bude plne spolupracovať so zástupcami spoločnosti vrátane pracovníkov podpory.

Sťažnosti

 1. Hráči môžu svoje žiadosti predkladať e-mailom na adresu info@zweeler.com. Spoločnosť Zweeler urobí maximum pre to, aby bola nahlásená sťažnosť vyriešená čo najskôr.

 2. Ak nebude hráč spokojný s vyriešením svojej sťažnosti spoločnosťou Zweeler, ďalšiu sťažnosť môže podať na adresu herného úradu Malta Gaming Authority (adresa: Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta, Tel.+356 25469000) (www.mga.org.mt) alebo e-mailom na adresusupport.mga@mga.org.mt.

 3. Spoločnosť Zweeler nie je nijak zodpovedná za vyšetrovanie alebo podanie sťažnosti používateľom voči inému používateľovi, a to za žiadnych okolností, vrátane, okrem iného, podmienok uvedených v tejto zmluve.

 4. Spoločnosť Zweeler sa môže na základe vlastného uváženia rozhodnúť vystúpiť proti akejkoľvek osobe podozrivej z nezákonného konania alebo z pokusu o porušenie podmienok tejto zmluvy.

 

Finančné záležitosti a platby

Bonusy

 1. Bonusové kredity je možné vložiť na používateľský účet v rámci marketingovej kampane. Tieto kredity nie je možné vybrať ani vyplatiť, ale musia byť použité na stávkovanie/hranie hier.

Platby vykonané hráčmi

 1. Spoločnosť Zweeler nesmie prijať od hráča hotovosť, pričom finančné prostriedky môžu byť od hráčov prijímané len nasledujúcimi spôsobmi:

 1. platobné karty;

 2. debetné karty;

 3. elektronické prevody;

 4. bankové prevody;

 5. šeky.

 1. Peniaze vložené na používateľský účet budú k dispozícii na použitie na účte používateľa do dvadsiatich štyroch hodín (24) od prijatia peňazí (alebo skôr, ak je to možné). Lehota dvadsiatich štyroch (24) hodín konkrétne vylučuje dobu, ktorú banka alebo poskytovateľ platby zaistený spoločnosťou Zweeler potrebuje na spracovanie platby.

 2. Spoločnosť Zweeler si vyhradzuje právo stanoviť maximálnu peňažnú čiastku, ktorú je možné v rámci jednej transakcie vložiť na účet spoločnosti Zweeler. Spoločnosť Zweeler môže tento maximálny limit na základe vlastného rozhodnutia zmeniť.

 3. Hráč potvrdzuje, že finančné prostriedky použité používateľom na hranie hier prostredníctvom webovej stránky alebo systému nepochádzajú z nelegálnych zdrojov. Hraním na webovej stránke spoločnosti Zweeler hráč prehlasuje, že žiadnym spôsobom nebude používať webovú stránku ani systém za účelom prevodu finančných prostriedkov z nezákonných zdrojov. Hráč nebude používať webovú stránku ani systém na žiadne nezákonné ani podvodné činnosti ani na žiadne nezákonné ani podvodné transakcie (vrátane prania špinavých peňazí), v súlade so zákonmi všetkých jurisdikcií, do ktorých právomoci spadá hráč. Spoločnosť Zweeler si vyhradzuje právo kedykoľvek prerušiť alebo zablokovať účet klienta, kým nebude záležitosť vyriešená, v prípade, že má spoločnosť Zweeler čo len najmenšiu pochybnosť ohľadom legálneho zdroja finančných prostriedkov použitých používateľom na stávkovanie alebo hranie hier na webovej stránke.

Výhry

 1. Spoločnosť Zweeler bude posielať výhry výhradne na meno a adresu držiteľa účtu tak, ako sú tieto údaje uvedené v záznamoch spoločnosti Zweeler. Výhry budú pripísané na používateľský účet po potvrdení konečného výsledku.

Žiadosti o výber

 1. Hráč môže kedykoľvek požiadať o výplatu z existujúceho zostatku svojho používateľského účtu, a to buď v celku alebo len jeho časť, pokiaľ boli všetky platby potvrdené a všetky čiastky boli vložené. Akékoľvek výdavky súvisiace so žiadosťou o výber budú účtované príjemcovi.

 2. Žiadosti o výber by mali byť spracované okamžite. Spoločnosť Zweeler má štyridsať osem (48) hodín na spracovanie výplat, ale v tomto ohľade nenesie žiadnu zodpovednosť za konkrétny termín. V prípade, že predplatiteľ zvýšil zostatok na svojom používateľskom účte odoslaním faxovej kópie potvrdenia o prevode v súvislosti s poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom, dátum uvedený na potvrdení musí byť rovnaký ako dátum platby na bankový účet spoločnosti Zweeler. V opačnom prípade nebude možné vybrať žiadne výhry.

 3. Výbery z používateľského účtu je možné napísať výhradne na osobu registrovanú na danom účte a v súlade s podmienkami uvedenými na webovej stránke spoločnosti Zweeler. Výplaty je možné realizovať len takým istým spôsobom, akým boli finančné prostriedky prijaté, s výnimkou prípadov, kedy hráčom použité platobné riešenie neumožňuje presmerovať platby tou istou cestou (t. j. MasterCard).

 4. Na žiadosť o výplatu čiastok vložených na účet spoločnosti Zweeler, ktoré neboli aspoň raz použité na stávkovanie alebo hranie hier, sa vzťahuje administratívny poplatok vo výške 5 %, minimálne však desať Euro (10 EUR).

 5. Spoločnosť Zweeler si vyhradzuje právo pozastaviť žiadosť o výber hotovosti, v prípade ktorej sa čaká na overenie totožnosti, veku a pobytu hráča.

 6. V každom prípade, spoločnosť Zweeler nezrealizuje platbu vyššiu ako dvetisíc tristo eur (2 300 €) z používateľského účtu hráča, pokiaľ nebude overená totožnosť, vek a miesto pobytu hráča.

Chyby

 1. 72. V prípade, že finančné prostriedky budú omylom pripísané na účet hráča, klient je povinný o tejto chybe okamžite informovať spoločnosť Zweeler. Všetky výhry po zistení chyby a pred informovaním spoločnosti Zweeler, pokiaľ súvisia s chybou, sa budú považovať za neplatné a budú vrátené spoločnosti Zweeler.

Zmeny zostatkov účtu tretími stranami

 1. Spoločnosť Zweeler nebude niesť žiadnu zodpovednosť za zmeny zostatkov hráča na jeho účte kvôli tomu, že niekto iný hrá pod jeho prezývkou, používateľským menom alebo heslom.

Platobná/debetná karta

 1. Hráči môžu na svojich vlastných účtoch používať svoje vlastné platobné alebo debetné karty. Všetky vklady vykonané pomocou platobnej/debetnej karty inej osoby budú vrátené a všetky hry hrané z finančných prostriedkov z týchto kariet budú považované za neplatné.

Finančné údaje/dokumenty

 1. Spoločnosť Zweeler týmto zaisťuje bezpečnosť všetkých finančných údajov o hráčovi a finančných dokumentoch, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s transakciami prebiehajúcimi medzi hráčmi a spoločnosťou Zweeler alebo medzi spoločnosťou Zweeler a príslušnými finančnými úradmi.

Potvrdenie platby

 1. Hráč súhlasí s tým, že spoločnosť Zweeler si vyhradzuje právo kedykoľvek požiadať o predloženie dokladu o platbách pre všetky alternatívne platby, (napr. Neteller). Spoločnosť Zweeler si vyhradzuje právo kedykoľvek si vyžiadať čísla bankových účtov svojich hráčov.

Finančná ochrana hráčov

 1. Hráč môže prostredníctvom písomného alebo elektronického oznámenia spoločnosti Zweeler:

 1. nastaviť limit čiastky, ktorú hráč môže v určitom období vsadiť;

 2. vylúčiť hráča z hrania na určitú alebo neurčité dobu.

 1. Hráč, ktorý si nastavili limit alebo si dobrovoľne zablokoval účet, môže svoje rozhodnutie zmeniť písomným alebo elektronickým oznámením spoločnosti Zweeler.

 2. Oznámenie o zvýšení alebo zrušení limitu alebo o zrušení zablokovania účtu nadobudne platnosť až sedem (7) dní potom, ako bolo takéto oznámenie doručené spoločnosti Zweeler .

 3. Oznámenie o znížení limitu alebo o predĺžení zablokovania účtu bude platiť okamžite po doručení tohto oznámenia spoločnosti Zweeler.

 4. Spoločnosť Zweeler nesmie prijať od hráča stávku, ak si hráč sám nastavil limit alebo si dobrovoľne zablokoval účet v súlade s týmito podmienkami.

Pravidlá hry

 

Pravidlá systému – Umelá inteligencia

 1. Používanie umelej inteligencie, okrem iného „robotov“ je v súvislosti so systémom a hrami prísne zakázané. Spoločnosť Zweeler sa zaväzuje identifikovať a brániť používaniu softwarovým programov, ktoré sú určené na podporu umelej inteligencie („softvér AI“), pri hraní na našej webovej stránke, okrem iného aj podvodného softvéru na profilovanie protivníkov alebo iných nástrojov, ktoré vám podľa nášho názoru poskytujú nečestnú výhodu. Všetky akcie vykonané používateľom v súvislosti s hrami musia byť vykonané osobne hráčom prostredníctvom používateľského rozhrania dostupného pri používaní systému. Držiteľ účtu berie na vedomie, že spoločnosť prijme opatrenia na zaistenie a zabraňovanie používaniu týchto programov a softvéru AI pomocou metód (okrem iného vrátane čítania zoznamu aktuálne spustených programov na počítači hráča), a teda držiteľ účtu súhlasí, že softvér AI ani žiadne iné takéto programy nebude používať.

Súťaže a propagácia

 1. Časti webovej stránky môžu občas obsahovať súťaže, propagačné akcie, turnaje alebo podobné a súvisiace aktivity poskytované spoločnosťou Zweeler alebo tretími stranami. Akékoľvek konkrétne ďalšie podmienky účasti na takýchto súťažiach, propagačných akciách, turnajoch alebo podobných a súvisiacich aktivitách budú priebežne uvádzané v príslušných častiach webovej stránky („podmienky účasti“). Zapojením sa alebo účasťou na príslušných súťažiach, propagačných akciách, turnajoch alebo podobných a súvisiacich aktivitách hráč súhlasí, že tieto podmienky účasti bude dodržiavať rovnako ako tieto podmienky. V prípade akéhokoľvek konfliktu alebo nesúladu majú prednosť podmienky účasti. Spoločnosť Zweeler si konkrétne vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia odstrániť, upraviť alebo pridať súťaže, propagačné akcie, turnaje alebo podobné a súvisiace aktivity na webovú stránku bez akejkoľvek zodpovednosti voči hráčom.

Zneužívanie propagácie

 1. Hráč sa zaväzuje, že nebude zneužívať možnosť založiť si účet za účelom ťažiť z bonusových kreditov a ďalších propagačných ponúk, ktoré môže spoločnosť Zweeler ponúkať (využitie 100 %, 20 % pôvodných vkladov alebo použitie certifikátov a propagačných kódov). Spoločnosť Zweeler si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia odstrániť, upraviť alebo pridať súťaže, propagačné akcie, turnaje alebo podobné a súvisiace aktivity na webovú stránku bez akejkoľvek zodpovednosti voči hráčom.

Zrušenie hryl

 1. Spoločnosť Zweeler si vyhradzuje právo zrušiť akékoľvek ňou poskytované hry na webovej stránke, a to pred alebo po začiatku externej športovej udalosti. Na druhej strane je nevyhnutné mať na pamäti, že externé športové udalosti môžu ich organizátori zrušiť nezávisle od spoločnosti Zweeler (napr. z dôvodu akýchkoľvek predvídaných alebo nepredvídaných okolností, ako napr. z dôvod dopingu, diskvalifikácie, korupcie alebo zlého počasia).

 2. V takýchto prípadoch, keď:

 1. je externá športová udalosť, na ktorú odkazuje hra poskytovaná spoločnosťou Zweeler, zrušená pred zahájením externej športovej udalosti; alebo

 2. hra poskytovaná spoločnosťou Zweeler na jej webovej stránke je zrušená spoločnosťou Zweeler pred zahájením externej športovej udalosti, na ktorú odkazuje;

  potom spoločnosť Zweeler nebude žiadnym spôsobom zodpovedná za takéto zrušenie a v prípade, keď je zrušená externá športová udalosť, konkrétne turnaj, hráči získajú výhry, pokiaľ na ne majú nárok, získané do momentu zrušenia turnaja. V prípade, že je zrušená externá športová udalosť, ktorá je jednorazovou externou športovou udalosťou:

 1. ak hráč stávkuje jednotlivo na zrušenú jednorazovú externú športovú udalosť, potom mu bude nákupný a vstupný poplatok alebo stávka vrátená na účet;

 2. ak je jednorazová zrušená externá športová udalosť súčasťou turnaja, na ktorý hráč stavil ako na celok alebo na časť turnaja (a nie jednotlivo na zrušenú externú športovú udalosť), potom sa nič hráčovi nevracia a konečné výsledky po ukončení turnaje budú vypočítané tak, ako keby zrušená externá športová udalosť nikdy nebola súčasťou turnaja.

 1. V takýchto prípadoch, keď:

 1. je externá športová udalosť, na ktorú odkazuje hra poskytovaná spoločnosťou Zweeler, zrušená po zahájení tejto externej športovej udalosti, ale ešte pred rozhodnutím výsledku; alebo

 2. hra poskytovaná spoločnosťou Zweeler na jej webovej stránke je zrušená spoločnosťou Zweeler po zahájení externej športovej udalosti, na ktorú odkazuje, ale pred rozhodnutím výsledku;

potom spoločnosť Zweeler nebude žiadnym spôsobom zodpovedná za takéto zrušenie a v prípade, keď je zrušená externá športová udalosť, konkrétne turnaj, hráči získajú výhry, pokiaľ na ne majú nárok, získané do momentu zrušenia turnaja. V prípade, že je zrušená externá športová udalosť, ktorá je jednorazovou externou športovou udalosťou:

 1. ak hráč stávkuje jednotlivo na zrušenú jednorazovú externú športovú udalosť, potom mu bude nákupný a vstupný poplatok alebo stávka vrátená na účet;

 2. ak je jednorazová zrušená externá športová udalosť súčasťou turnaja, na ktorý hráč stavil ako na celok alebo na časť turnaja (a nie jednotlivo na zrušenú externú športovú udalosť), potom sa nič hráčovi nevracia a konečné výsledky po ukončení turnaje budú vypočítané tak, ako keby zrušená externá športová udalosť nikdy nebola súčasťou turnaja.

Výsledky hier

 1. Po skončení hier nie je možné ich výsledky zmeniť alebo zrušiť. Spoločnosť Zweeler si vyhradzuje právo prijať, neprijať alebo čiastočne prijať výsledky hier.

Výhry

 1. Výpis z hry, ktorá bola odohraná, sa nepovažuje za potvrdenie výhry. Hra sa považuje za vyhranú, ak je uvedená v zozname hier hráča alebo na webovej stránke a na účte hráča).

Konflikt výsledkovr

 1. V prípade konfliktu medzi výsledkom uvedeným v systéme a výsledkom uvedeným na našom serveri platí výsledok uvedený na našom serveri. Držiteľ účtu berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť Zweeler a záznamy spoločnosti sú konečným činiteľom pri určovaní podmienok účasti na hrách, aktivitách z nich plynúcich a okolnostiach, počas ktorých prebiehali. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek konflikty medzi používateľom a spoločnosťou Zweeler sa budú riešiť na základe záznamov uchovávaných spoločnosťou Zweeler.

Spory

 1. Spoločnosť Zweeler nebude považovať žiadne nároky alebo spory týkajúce sa hier za platné, pokiaľ nebudú tieto hry priamo registrované v súboroch alebo záznamoch databázy spoločnosti Zweeler.

Sťažnosti

 1. Námietky alebo sťažnosti týkajúce sa prevádzkovania hier musia byť predložené pred zahájením externej športovej udalosti, na ktorú sa prijímajú stávky, a ktorá je predmetom týchto námietok alebo sťažností.

 2. Hráč týmto potvrdzuje a súhlasí s tým, že akékoľvek spory alebo sťažnosti, ktoré predloží viac ako sedem (7) dní po dátume ukončenia transakcie, ktorá je predmetom tejto sťažnosti, nebudú brané do úvahy a nemajú žiadnu hodnotu.

Podvodná aktivita

 1. Spoločnosť má zásadu nulovej tolerancie nevhodného hrania a podvodných aktivít. V prípade, že je na základe výhradného rozhodnutia spoločnosti držiteľ účtu označený za vinného z podvodu alebo pokusu o podvod spoločnosti, vrátane použitia ukradnutej platobnej karty alebo akejkoľvek inej podvodnej činnosti (vrátane spätného účtovania alebo iného vracania platby) alebo zakázanej transakcie (vrátane prania špinavých peňazí), spoločnosť si vyhradzuje právo zablokovať alebo zavrieť účet hráča a zdieľať tieto informácie (spolu s totožnosťou hráča) s ďalšími webovými stránkami on-line hier, bankami, spoločnosťami vydávajúcimi platobné karty a príslušnými agentúrami.

Systém

Licencie pre koncového používateľa

 1. Hraním na webovej stránke spoločnosti Zweeler vám bola udelená osobná, nevýhradná a neprenosná licencia na používanie systému za účelom hrania hier v súlade s týmito podmienkami.

 2. Spoločnosť Zweeler udeľuje hráčom len osobné právo používať systém a webovú stránku, pričom toto právo je poskytované hráčom osobne za účelom zadania stávok a hrania hier na webovej stránke. Toto právo je udeľované hráčom za osobným, nie komerčným účelom. Akékoľvek sťažnosti súvisiace s aktivitou tretej strany na vašom účte spoločnosť Zweeler nebude prijímať, pretože je zakázané umožniť tretej strane podávať stávky a/alebo hrať prostredníctvom účtu hráča. Ak má hráč podozrenie, že jeho účet používa tretia osoba, je povinný okamžite o tejto skutočnosti informovať spoločnosť Zweeler, aby mohla spoločnosť Zweeler tento účet skontrolovať a overiť.

 3. Hraním na tejto webovej stránke hráč potvrdzuje, že zadanie stávok a hranie hier prostredníctvom webovej stránky alebo systému prináša riziko, že hráč príde o peniaze. Predvídanie straty na účte hráča je výhradnou povinnosťou hráča.

 4. Hráč nesmie jednať ani sa chovať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť dobré meno spoločnosti Zweeler. Hráč potvrdzuje, že služby a systém používa z vlastného rozhodnutia a na vlastné riziko.

 5. Hráč prehlasuje, že žiadnym spôsobom neporuší ani sa nepokúsi porušiť alebo si špatne vyložiť bezpečnostné opatrenia spoločnosti Zweeler. Pokiaľ má spoločnosť Zweeler čo len najmenšie pochybnosti ohľadom tohto ustanovenia, spoločnosť Zweeler si vyhradzuje právo okamžite pozastaviť alebo zablokovať účet hráča. Daná čiastka nebude pripísaná na účet hráča. Hráčovi bude odopretý prístup na všetky ďalšie webové stránky a systémy poskytované tou istou firmou. 

   

Zamietnutie a obmedzenie zodpovednosti

Používanie webovej stránky

 1. Spoločnosť Zweeler nebude v žiadnom prípade, za žiadnych okolností zodpovedná za žiadne škody alebo straty, ktoré vznikli alebo údajne vznikli alebo boli spôsobené webovou stránkou alebo jej obsahom, okrem iného, vrátane omeškania alebo prerušenia činnosti alebo prenosu, zlyhania komunikačného vedenia, použitia alebo zneužitia webovej stránky alebo jej obsahu inou osobou alebo akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v obsahu.

 2. Spoločnosť Zweeler nenesie zodpovednosť za zmeny zostatkov na účte hráča kvôli tomu, že iná osoba hrala alebo vykonala medzi účtový prevod pod jeho prezývkou, používateľským menom alebo heslom.

 3. Spoločnosť Zweeler urobí všetko, čo je v jej silách, aby bola zachovaná presnosť informácií na webovej stránke, ale neprijíma zodpovednosť za žiadnu ujmu, stratu alebo škodu, ku ktorej môže dôjsť v dôsledku použitia informácií.

 4. Okrem iného, spoločnosť nepotvrdzuje ani neprijíma zodpovednosť za nasledovné:

(i) chyby, tlačové chyby, mylný výklad, prepočutie, nesprávne pochopenie, nesprávne preklady, pravopisné chyby, chyby v texte, chyby transakcií, technické riziká, chyby pri registrácii, zrejmé chyby, vyššia moc a akékoľvek ďalšie podobné chyby a závady;

(ii) porušenie pravidiel spoločnosti Zweeler;

(iii) trestné činy;

(iv) rady v poskytované spoločnosťou Zweeler v akejkoľvek podobe;

(v) finančné riziká a straty, okrem iného, vrátane odchýlok vo výmennom kurze; a/alebo

(vi) zákonné akcie a/alebo iné opatrenia.

 1. Preto je týmto uvedené, že spoločnosť Zweeler neposkytuje žiadne vyjadrenia, sľuby ani záruky (priame alebo nepriame, okrem iného vrátane záruky presnosti, vhodnosti pre daný účel alebo nezasahovanie), že obsah webovej stránky alebo systému je presný alebo vhodný pre daný účel, okrem toho, že tieto záruky nie je možné vyslovene vylúčiť podľa rozhodného práva týchto podmienok.

 2. Držiteľ účtu používa túto webovú stránku vyslovene na vlastné riziko. Webové stránky a ich obsah sú poskytované tak „ako sú“.

Služby

 1. Spoločnosť Zweeler ponúka svoje služby a systém „tak, ako je“, bez akýchkoľvek záruk, uistení, záväzkov alebo akýchkoľvek prehlásení, priamych alebo nepriamych, právnych alebo iných. Spoločnosť Zweeler týmto vylučuje všetky pojmy, podmienky a záruky, priame alebo nepriame, okrem iného vrátane nepriamych záruk, komerčných podmienok alebo záležitostí uspokojivej kvality, schopností a prispôsobiteľnosti konkrétneho účelu, úplnosti alebo presnosti služby a systému v súvislosti s nedodržaním príslušných rozhodných pravidiel a zákonov.

 2. Spoločnosť Zweeler neručí za to, že webové stránky alebo systém sú autorizované, a že ich prevádzkovanie hráča plne uspokojí, že sú úplne bezpečné a bez vád, že sú pravidelne aktualizované, že akékoľvek vady systému sú pravidelne opravované, že nedôjde k ich narušeniu, že webová stránka ani systém nevykazuje napadnutie vírusmi a chyby, že sú neustále v prevádzke, že sú primerané, že materiály sú spoľahlivé alebo že všetky ostatné informácie získané prostredníctvom služby a všetky výsledky sú primerané a spoľahlivé.

 3. V prípade rozporov v systémoch alebo v spôsoboch komunikácie z dôvodu vírusov alebo chýb týkajúcich sa regulácie účtu alebo všetkých ostatných parametrov, ktoré tvoria systém, nenesieme voči vám ani voči žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť za žiadne škody, náklady, výdaje, straty alebo nároky vznesené na základe uvedených rozporov a v prípade takýchto typov chýb si vyhradzujeme právo ukončiť všetky dotknuté hry v systéme a na webovej stránke a prijať akékoľvek ďalšie opatrenia nevyhnutné na opravu týchto chýb, za predpokladu, že nie sme povinní zabezpečiť tiesňovú sieť, systém alebo podobné tiesňové služby.

 4. Spoločnosť Zweeler nenesie zodpovednosť za žiadne konanie ani opomenutie poskytovateľa internetových služieb ani iných tretích strán, s ktorými môžete byť v zmluvnom vzťahu za účelom prístupu ku službám a systému spoločnosti Zweeler. V prípade sporu medzi poskytovateľom internetových služieb a vami nebude spoločnosť Zweeler vystupovať ako strana žaloby a takáto žaloba žiadnym spôsobom neovplyvní záväzok používateľa podľa tejto zmluvy.

Riziko hráča

 1. Hráč potvrdzuje, že si vybral a použil webovú stránku a systém dobrovoľne, na základe vlastného rozhodnutia a na vlastné riziko.

Strata alebo škody

 1. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, priame ani nepriame, ktoré môžete vy alebo tretia strana utrpieť v dôsledku použitia webovej stránky alebo systému, mimo iného okrem škôd spôsobených stratou zákazky, stratou výhod, stratou očakávaného zisku, prerušenia podnikania, stratou obchodných informácií alebo akýchkoľvek ďalších finančných alebo následných strát.

 2. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, ktoré môžete vy alebo tretia strana utrpieť v dôsledku vášho požívania webovej stránky, jej obsahu alebo akéhokoľvek odkazu navrhovaného spoločnosťou Zweeler.

 3. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, ktoré môžete vy alebo tretia strana utrpieť v dôsledku akýchkoľvek zmien, pozastavenia alebo prerušenia služieb poskytovaných prostredníctvom webovej stránky alebo systému.

 4. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, okrem iného vrátane straty zisku v dôsledku nesprávneho fungovania webovej stránky alebo systému, akéhokoľvek oneskorenia, prerušenia, prenosu, straty alebo poškodenia dát, nesprávneho fungovania komunikačných prostriedkov, trestného použitia webovej stránky alebo jej obsahu ktoroukoľvek osobou, vady alebo opomenutia alebo akéhokoľvek iného faktoru mimo našu kontrolu. Pokiaľ závada spôsobí zisk, ktorý bude pridaný alebo pripísaný na váš účet, spoločnosť Zweeler si vyhradzuje právo nárokovať si na všetky zisky, ktoré ste mohli získať v dôsledku týchto závad, a budete povinný spoločnosti Zweeler okamžite vrátiť získanú čiastku a informovať spoločnosť Zweeler o tejto závade. Spoločnosť Zweeler si vyhradzuje právo na základe vlastného rozhodnutia si stiahnuť priamo z vášho účtu čiastku, ktorá sa bude rovnať čiastke, ktorú ste mohli takto omylom získať.

Porušenie zmluvy

 1. Prijatím podmienok tejto zmluvy sa zaväzujete našu spoločnosť úplne odškodniť, brániť nás a očistiť nás v prípade akýchkoľvek sťažností, zodpovednosti, škody, straty, nákladov alebo výdavkov, okrem iného vrátane súdnych a ďalších výdavkov, ktoré by sme museli zaplatiť v dôsledku porušenia tejto zmluvy, porušenia zákonov spoločnosti Zweeler, pravidiel alebo práv tretích strán, súvisiacich s použitím webovej stránky alebo systému pomocou vašich prihlasovacích údajov, a to či už s vašim vedomím alebo bez neho, a tiež s prijatím zisku z vašej strany.

 2. Pokiaľ nedodržíte ktorúkoľvek z podmienok tejto zmluvy alebo pokiaľ máme dôvodné podozrenie, že nedodržujete ktorúkoľvek z podmienok tejto zmluvy, spoločnosť Zweeler si vyhradzuje právo na základe vlastného rozhodnutia použiť všetky dostupné nápravné opatrenia a zablokovať vám všetky vaše používateľské účty a stiahnuť si čiastku potrebnú na kompenzáciu škôd, ktoré spoločnosť Zweeler utrpela, alebo výmenou za akúkoľvek čiastku splatnú spoločnosti Zweeler, pokiaľ súd nerozhodne.

Dodržiavanie zákonov

 

 1. Upozorňujeme hráčov na skutočnosť, že by mali dodržiavať príslušné zákony jurisdikcie, kde majú svoje trvalé alebo prechodné bydlisko. Spoločnosť Zweeler neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek konanie akéhokoľvek úradu namierené voči ktorémukoľvek hráčovi.

Obmedzenie zodpovednosti pred súdom

 1. Pokiaľ súd alebo podobný úrad so zákonnou právomocou alebo jurisdikciou do ktorej spadá spoločnosť Zweeler zistí, že spoločnosť Zweeler je akýmkoľvek spôsobom zodpovedná, tak zodpovednosť spoločnosti Zweeler bude obmedzená na čiastku vložených stávok alebo čistých výhier konkrétneho hráča, podľa toho, ktorá čiastka je nižšia. Alebo, ak je to vhodné a možné, na čiastku zaznamenanú na používateľskom účte alebo čiastku prevedenú na používateľský účet alebo z neho, podľa toho, ktorá čiastka je nižšia.

Podmienky zrušenia
 1. Táto zmluva nadobúda platnosť ihneď po kliknutí na tlačidlo „Súhlasím“ a zostáva v platnosti až do svojho zrušenia v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

 2. Túto zmluvu môžete kedykoľvek zrušiť, a to písomne na adres tak ako je uvedené v článku 102, pokiaľ nemáte žiadne zostávajúce finančné prostriedky v spoločnosti Zweeler. Zrušenie tejto zmluvy vstúpi do platnosti ihneď po doručení písomného oznámenia od spoločnosti Zweeler, ktoré potvrdzuje zrušenie. Od momentu ukončenia tejto zmluvy viac nebudete oprávnený používať webovú stránku a systém a budete povinný vymazať systém zo svojho počítača a zničiť všetku dokumentáciu súvisiacu s webovou stránkou alebo systémom vo vašom vlastníctve a pod vašou kontrolou.

 3.  

 4. Ihneď po zrušení tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou je spoločnosť Zweeler povinná preplatiť celú čiastku na vašom používateľskom účte po odpočítaní čiastky, ktorú dlhujete spoločnosti Zweeler, ak takáto čiastka existuje.

 5. Zrušenie tejto zmluvy nesmie byť dôvodom ku vzniku ujmy na akýchkoľvek ďalších právach, ani k zapojeniu sa ktorejkoľvek strany do porušovania podmienok uvedených v tejto zmluve alebo do akéhokoľvek iného porušovania.

 6. Všetky existujúce záväzky medzi stranami tejto zmluvy budú po zrušení tejto zmluvy zrušené a stanú sa neplatnými, z akéhokoľvek dôvodu, pokiaľ nie je uvedené inak, v súlade s vyhradenými právami a záväzkami odsúhlasenými pred zrušením.

Rôzne ustanovenia

Duševné vlastníctvo

 1. Webová stránka spoločnosti Zweeler je určená len na používanie hráčmi. V žiadnom prípade nie je nikto oprávnený kopírovať, meniť, manipulovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, reprodukovať, predávať, nahrávať, sťahovať alebo inak upravovať obsah webovej stránky.

 2. Uvedenie akýchkoľvek ochranných známok na webovej stránke neudeľuje používateľovi webovej stránky žiadne oprávnenie na ich používanie.

 3. Akékoľvek neoprávnené sťahovanie alebo kopírovanie akýchkoľvek materiálov uvedených na webovej stránke spoločnosti Zweeler a tiež prevedenie webovej stránky ako také, môže byť považované za porušenie práv duševného vlastníctva v Európskej únii.

 4. Webová stránka môže byť požívaná len na zákonné účely. Používanie webovej stránky na prenos, distribúciu, zverejnenie alebo ukladanie akýchkoľvek materiálov na webovej stránke alebo prostredníctvom webovej stránky, ktoré by predstavovalo porušenie akéhokoľvek príslušného zákona, nariadenia alebo práv akejkoľvek tretej strany, je prísne zakázané. To zahŕňa (okrem iného) používanie webovej stránky alebo prenos, distribúciu, zverejňovanie alebo ukladanie akýchkoľvek materiálov na webovej stránke alebo prostredníctvom nej za účelom, ktorý porušuje autorské práva, ochranné známky, obchodné tajomstvo alebo iné práva na duševné vlastníctvo, je neslušný alebo škodlivý pre neplnoleté osoby, alebo ktorý je možné definovať ako trestný čin alebo obťažovanie, ktorý je hanlivý alebo ohováračský, porušuje akékoľvek zákony na ochranu súkromia alebo údajov, je podvodný alebo porušuje akékoľvek zákony na reguláciu hazardu alebo devízovú kontrolu. Je výhradne na vašom uvážení, či je vaša registrácia alebo používanie webovej stránky a hranie hier nezákonné. Je tiež vašou výhradnou povinnosťou zabezpečiť, aby bolo vaše používanie platobných alebo debetných kariet k týmto účelom v medziach zákona.

Všeobecné informácie

 1. Tieto podmienky nevytvárajú medzi spoločnosťou Zweeler a hráčom žiadne partnerstvo, agentúru ani podnik so spoločnou majetkovou účasťou.

Neplnoleté osoby

 1. Webovú stránku spoločnosti Zweeler nesmú používať neplnoleté osoby (mladšie ako18 rokov) a akékoľvek takéto použitie musí byť nahlásené polícii.

Problematické hranie hier

 1. Spoločnosť Zweeler sa zaväzuje poučiť svojich zákazníkov o zodpovednom stávkovaní a propagovať informovanosť o problematickom hráčstve, šíriť prevenciu, podporovať intervenciu a liečbu.

 2. Zásady zodpovedného hrania spoločnosti Zweeler (kliknite na tento odkaz) stanovujú záväzok spoločnosti minimalizovať negatívny dopad problematického hráčstva a propagovať zodpovedné hranie hier.

Platné zákony

 1. Táto zmluva sa riadi a je interpretovaná v súlade so zákonmi štátu Malta, ktoré nie sú v rozpore so zákonnými princípmi. Pri riešení akýchkoľvek sporov súvisiacich s touto zmluvou strany podliehajú výhradne jurisdikcii štátu Malta. Táto zmluva sa neriadi Dohovorom Organizácie spojených národov o zmluvách pre medzinárodný predaj tovaru, ktorého aplikácia je výslovne vylúčená.

Riešenie sporov

 1. Akékoľvek spory alebo rozdiely vyplývajúce z týchto podmienok alebo vzniknuté v súvislosti s týmito podmienkami alebo porušením zmluvy, musia byť rozhodnuté na Malte, v súlade so zákonmi štátu Malta, a to tak, že zmluvné strany určia jedného arbitra do štrnástich dní od momentu, kedy jedna zo strán poslala druhej strane písomnú žiadosť o dohodnutí stretnutia s arbitrom, ktorý má byť menovaný predsedom alebo zástupcom predsedu arbitrážneho centra štátu Malta.

Oddeliteľnosť

 1. Pokiaľ súd alebo iný kompetentný úrad rozhodne, že je akékoľvek ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo nevymáhateľné, v celku alebo ako časť, tieto podmienky zostanú v platnosti rovnako ako iné ustanovenia a zvyšok dotknutého ustanovenia.

Nadpisy

 1. Nadpisy slúžia len na uľahčenie čítania týchto podmienok. Ich úlohou nie je interpretovať obsah odstavca, ktorý nasleduje po každom nadpise. Nadpisy žiadnym spôsobom spoločnosť Zweeler k ničomu nezaväzujú.

Zrieknutie sa práv

 1. Akékoľvek zrieknutie sa práv spoločnosti Zweeler v súvislosti s porušením ktoréhokoľvek ustanovenia týchto podmienok používateľom sa nebude považovať za zrieknutie sa práv pri akomkoľvek následnom porušení toho istého alebo iného ustanovenia týchto podmienok.

Kontakty

 1. Spoločnosť Zweeler môžete kontaktovať zaslaním e-mailu na adresu  info@zweeler.com.